closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32

gesubmitteert, en zodanige beloften gedaan als daar bij

staan aangeteekend, principaal dat zig paraat zouden la„

„ten vinden om den boven Cerammers die zig niet sub=

„mitteerde, te helpen afmaken, en verders in alles voor

de compagnie te willen dienen, ten einde hunne

onbezonne gedoentens weder goed te maken,; dat van

nog verscheede voorname binnen Bergh Alphoeren staat

van andere Voorname Berg Alphar

staat gevolgd te worden.

2

gevoegd te worden, na de toezegging die den gouver=

„neur heeft ontfangen, wanneer, en als de Alphoeren

van de Noord kant /: daar het of ten minsten zo ver„

als aan Sawaij gehoord mede wel staat :/ dat voorbeeld

volgen, de ceramse Bergh volkeren genoegzaam alle

de Rebellen onttrocken en wederom tot de Comp=e

gebragt zullen zijn; hebbende de staand volkeren van

zijnde het omtrend sawaij ook welgjstele

Sawaij en daar om streeks, betuijgd, na 's gouverneurs

§: 118:

komst te verlangen, ten eende pardon te bidden intus„

Noeker Broeder g'apprehendeert

„schen is g’apprehendeert den Broeder van den Rebel Noe„

koe Abul Moetalib /:alis / Liboe, en den gewese orang„

kaij der Negorij Amahij Iacob Stevens, een groote

n ook zijn Amahaijse sulthansterent

favoriet van woekoe, die hem met de titul van sul„

„than over Amaheij vereert, en welke knaap veel

spels ver oorzaakt heeft, daarom als een allesints

gevaarlijk subject voor Ceram tans ter g’Eerde dispositie

welke laatte versonden werd.

uwer Hoog Edelens naar Batavia word verzonden,

met verzoek nogtans, dat hem geen gelegentheid mag gege„

„ven worden ooijt weder naar herwaards te kunnen kee„

„ren, dog den eersten is hier in de Boeijen gestorven, na„

terwijl de eerste is gestorven.

„gelaten hebbende een slaaff Soedabaaij gemaankt.

dog zyn slaaf word mede versonden

die wij na ons besluijt van den 11: Junij met aanreeke„

den aangereekent:

„ning van zijn waarde tot 35: rd=s tans mede na de Hoofd„

„plaats