closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§124

egens eenige dolgantien dert

immers over Cap: Hoofd Cruijpemen

zijn verandwoording over

33

nogtans uijt de Ambonse Papieren niets hebben kumnen

ontdekken, zij het ons gepermitteerd op de gevenereerde

ordre, om die oorzake op het nauwkeurigste te onder„

zoeken en Hoog dezelve na waarheit en zonder agter houdent„

„heit te elucideeren, uwe Hoog Edelens met het vershul„

digde Berigt dat het mogelijke onderzoek deswegen heeft

plaats gehad, eerbiedig over tewijsen aan voorschreve kon„

gij vertoog, dat een verband der zaken is, welke duijdelijk d

reeit in dezen genoegzaam de gantsche insertie van het

zelve zoude vercisphen of breeder aan het Dage Register„

welk laatste Papier de apparte betuijgingen van den

trouw gebleve Capitain van Keffing Baoekan; en Orang„

„kaij van Quaus Kanna Kanna, met de haade onder dato

3: en 6: December, boven aangehaald, zijn gementioneert,

volgens welke die algemeene Rebellie der Cerammers

zijn oorsprong soude hebben: uijt de listen en lagen, van

den Rabel Noekoe en zijne Complicen, mitsgaders

snoden aard der Cerammers, hakende na een vrije en open

vaart er Handel in Specerijen dan op genoegzaam

„alle de Negorijen die zig hebben gesubmitteerd is den gou„

„verneur door de bewoonders gedoleert, alleen over verdruc

„kingen en verkortingen van Saparouas Hoofd den koop=

„man Johan Constantijn Cruijpenning, onder betuij„

„ging uijt te groote vreese voor den zelven, bevorens daar

van wederhouden tezijn, on aangezien haar daar toe

geleegentheeden genoeg gegeven waren, dog niemand heeft

gedeclareert nog er voor willen uijtkomen, daar door

mismoedig of enigermaaten aangedreeven te zijn geworden

tot den afval; en wij moeten dus het oordeel of bevel

over de klagten en beklaagde, met de aantekening van

de