closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§125:

Wel Ternaatse kruijs vlootje is

’t huis gezonden.

en het nevenstaande omtrent de

onkosten gedaan.

51:

§126:

terwijl de Molucse gesanten met

hun Manefest na Ceram gesouden zij.

ter bedrijging van den Cerammer.

de zelve, eerbiedig laten aan de peudentie uwer Hoog

Edelens, dien wij de verandwoording welke van gemelde

Cruijpenning deswegen gevordert hebben, ten dien ende

reverentelijk aanbieden, want de aangebore en bekende

snoodheet van den Ceraminerte groot is , om voor het tegen„

„woordige met genoegzame gerustheit onse gedagten of pro

„visioneele decisie daar bi te voegen; weswegen wij nee=

drig, uwe Hoog Edelens gunstig wel neemen imploreeren

Het Ternaatse Kruijs vlootje waar van w: ir onse

laatse van den 30: September A=o passato § 399. spraken, is

na dat het zelve was g’emploijeert tot zodanige eindens als

onse Besluijten van den 25: October daar aan vertoonen

na een volgende Sitting van den 30: December thuijs ge„

zonden, met aanreekening van dis onkosten, om dat men

hier ten opzigte van verscheide Posten niet konde oor=

„deelen, en eenige dit gouvernement niet toegekend konden

worden, onder versoek aan de Ternaatse Ministers, na dit

gouvernement ontheft gelaten te hebben van dat geene

of indier voegen als haar E: billijk zullen oordeelen, het

overige des goed vindende weder herwaards aan te reekenen

maar de Afgezanten der Drie Moeucse Hoofd koningen

van Ternaten, Tidor, en Batchiang, die na het aan„

„geteekende bij evengemelde Resolutie van den 25: October,

door de goede beschickingen van den gezaghebber der Mol„

„lucos DE: fornabé, van Ternaten naCeram zijn afgezon„

„den ter afkondiging van het Manifest der gemeede word„

„ten, die daar bij de bedrijging doen, met vereende en sComp:s

aie Magt, gansch Ceram te zullen verwoesten en de be„

„woonders uijtroeijen, indien dezelve zig niet weder direct

onder de Compagnie submitteeren, vergeffenis smeeken

en

Con

en

zijn

dog te k

maaa

ceram

en ij

gevolgt