closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Conferentie alvorens met haare

enige Cerammers gehouden

zijn in de Commissie tot sobe toegeslaag

dog te kefing van der hebellen bezer

maar van de insubmnissie gekomen a

cerammer g’assisteert.

en eijndelijk spoedig door, Papjallings ontret

§127.

volgt van een kauijs vlootje

34

en hunne ontrouwe met den Rover Noekoe afswee„

„ren en nalaten, en welke zendelingen even voor het retour

der Hongij vloot eens deels door contrarie wind, en ten anderen

uijt vreese voor het Swervende Roof geboeste hier aange„

koomen zijn, hebben wij ter volvoering hunner last naCe=

„ram laten vertrecken, begelijd van de in submissie aan„

genome Ceramse Regenten, die daar toe door den

Gouverneur gerappelleert en zeer bereid willig aan dit hoofd=

Casteel opgekomen zijn, om zo doende tot de veeligheit

en hulpe voor deze het mogelijke te bezorgen, en was

het doenelijk door den eene, den andere binnen de palon

te houden; en in allen opzigten te beter het oogmerkte be

reiken, met welke Afgezanden en Regenten men alvorens.

heeft geconfereert na de Notul daar van ingelijft bij oude

Resolutie van den 23:' Februarij dezes jaars: deze gezan„

ten zijn dan ook tot Tobo toe, hoe ver zig voor heen alles

aan den Gouverneur hadde onderworpen, met een goed suc„

ces in hunne Commissie gevordert, dog vervolgens te klf=

fing aanlandende ter beraadslaging van het nodige zijn

zij aldaar door de Rebellen bezet en als ingesloten

geworden, dog hebben van de hun verzellende gesubmit„

„teerde Cerammers, den kapitain van Keffing, orangkaij

Quaus en den mede boven aangehaalden Jman Sarassa

van P=l Gisser, de vereischte trouwe adsistentie genoten en

met dezelve de Rebellen afgekeert, tot dat zeer spoedig door

twee onser Patjallings de Beschermer en de vectoria die

te Saparoua in Lading en dus meer bij der hand lagen, zijn

ontzet; terwijl wij daar op intusschen een kruijs vloot van Ja„

„paroua en Karoeko hebben afgezonden om sComp:s vrien„

„den en wel gezinde Cerammers alle hulpe te bieden, dog

de