closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat met behuer van de gesubmitteerte

de Rabellen in haar vesten aange

en overwinning met Buijt behaalt heeft

waar van het Dag Register zal volgen

ƒ128.

gaande dat van gemelde gezanten tans on

§ 124.

de Ceramse zaken worden voordeelig

5130

en ook die der Alphooren

§131

de trouwe van den Radja

„bthij en

zijn zoen aangehaald

15„

de zendelinge vervolgens met ged:t Patjallingsterug ge„

„komen zijnde, heeft ons voerschreven kruijs vloot onder het

vigilante p=r Saparouas Hoofd willem Bethsz: g'assis=

„teert van Haroekas Hoofd Daniel Jacob Blondeel,

de rebellen in haar eigen nesten omstreeks Killemoerg

aangetast, en wederom met behulp der tot submissie gekomene

cerammers, ja zelfs der Rebellen naaste gebuuren, overwin„

Twe

„ninge en goede Buijt behaald, bijzonder op eenige aldaar„

aangecraft Boegineesen en Mandareesen; van welk Togije

het Dag Register met onse najaarse Advisen volgen

danklen

geg ultn

zal dog nevens deze werd uE Hoog Edelens aangebod„

het apart Dag Register der gemelde Rollucse gezanten

i Originalie met een Arabische Letter, en ombijzondere

waar in

gegaan

reeden niet getranslateert, annex twee gtranslateerde Brie„

„ven van de zelve, en van den Capitain van keffing orang„

berigt

Jonk ger

kaij quaus en Jman Carassa boven gemeld. Jn dezen

„komen

toestand zijn van de Ceramse zaken voor het tegenswoordige,

en die langs hoe meer voor deelig worden, zodanig men

hope voed, in lange voor zulke onlusten als de voorafge„

„gane, niet weder bedugd behoeven te zijn, maar de verwag„

teng ten goede zoude nog groter kunnen wezen, als den Ceram„

„mer niet reeds sedert 'sComp:s seet in deze Landen, de zeker„

dank zo

den gaudt

heet van zijn snoden en ontrouwen aard daar gesteld

in pers

hadde bij de pogingen van den Eersten Iekenaar om de

Berg Alphoeren meer en meer tot de aankleving van de

Comp: te verbinden, die uwe Hoog Edelens hebben voe, en hope

Bdreazeko

„daan, volhaad zijn E: en het reeds aangehaalde bewijst de

goede vordering in dezen; des ons nog maar resteert bij het

goed gekeurde van Hoog dezelve aangaande den oud Heidens

ieden was

Haga eers

Orangkaij van Tanoenoe of Radja bthij Hanoeroe Poehete

verrigtil

„roe/