closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in weder beloond

5132

Van kregging voor de approbatie der ma

egulen tot demping der infractie

vaar in niet rubeloos is te werk

gegaan:

is 133

berigt waar dat de in een vijandige

Jonk gevonde Manhetjes Noten be„

„komen zijn

§134

ank zegging voor de welnaeming

n gouverneur de vorice Hongij:

in persoon gedaan heeft.

Thope dat de laatste sogt zijn

drerzekering zal bevestigen.

ieden waarom man den onderkoop:

taga eerst gem: Pogt alleen heeft laten

verrigten.

35

53

„roe, en zijn zoon den Jongen Regente Boenga Pattij Ioche=

teroe te voegen, dat den Eersten teekenaar van den dezelve

onder de laatste t weder grote en getrouw diensten gehad, en

den jongen, zijn E: de gantsche Togt verzelt mitsgaders allerwoe„

„gen uijtnemende blijken van lust en dapperheit gegeven heeft,

de voetstapen van zijn ouden braven vader volgende, terwijl

80

zij beide den gouverneur genereus zijn beloond, en den laatsten

zig naderhand weder in de voorschreve Expeditie van Saparona

en Haroeko, na Ceram, heeft laten bezigen.

middelerwijle betuijgen wij oodmoedig, dank, dat uwe Hoog

Edelens de schickingen en maatregulen hier tot tegengangen

demping der in Anno vergangen bedeelde infractien ge=

„maakt en beraamd, waar in men niet rukeloos heeft tewerk

gegaan; met een daar bij gevoegde wensch tot herstel der ruste,

hebben gelieven te approbeeren en wij informeeren uwe

Hoog Edelens wegens de mannetjes Noten die in een vijan„

„delijk jonk gevonden, en toen ter tijd na de Hoofdplaats ver„

zonden zijn, dezelve na het berigt, op het Papoese Eijland

oen ing cobiaij en abundantie bij den Cerammer werden op ge„

daan, dies komen daar in menigte te vinden zijn, en de cerammers dezelve

op Balij en Bouton zouden verhandelen.

Eijndelijk leggen wij niet en voor den Gouverneur aan Uwe Hoog

Edelens af, onse diepste erkentenis voor de goedertiere beshou=t

„wing der oorzake die zijn E: hebben wederhoude de voorige Hongij

Togt in Persoon te doen, eerbiedig hope voedende dat de laat„

„ste en beschreve Togt, mag gebragt worden ten voordeele van

sgouverneurs toezegging en verzekering, dat zijn E: niet zal aflaten

alle deszelfs vermogens voor zijn Heeren en Meesters op te of=

„feren. terwijl wij met betrecking tot de Ordre om in voorsz: ge

vallen de Hongij Togt door twee Gecommitteerdens uijt den Eo„

„liticquen