closeTerug naar inventaris

Transcriptie

36

55

Resolutie van den 5: October Anno passato terwijl de ge=

„depecheerde Chaloup die voor het vertrek nade ordre eact

§139

is gevisiteert, vervolgens geluckig geretourneert is en wij leg=

dankbetuijgen voor H: H: Ed=s bestede goed=

„heit waar door de Provintie van Rijd:

„gen onse diepste verpligting aan uwe Hoog Edelens af, voor de

voorzien is.

weder bestede goedheiten consideratie ten behoeve onzer Hande„

„laren, om deze Provintie met de benodigde Rijst van Iava of

Maccasser te kunnen voorzien; tefens oodmoedig kennis ge„

vende, dat men door de goede medewerking van den Javas Gou„

verneur de Heer Siberg een tamelijke toevoer van dat

graan, en andere Levens middelen gehad heeft, het geen van

het hier thuijshorend afgenomen getal Burger vaartuijgen niet

§140: te verwagten is, want een ieder gerieft zullende worden tegens

antoning hoe veel van dat graan hier

„aalijx is benodigt.

eene dragelijke prijs, deze Provintie /:buijten sComp:s voorraad:/

voor een rond jaar niet veel minder dan Agt Hondert Cojangs

Reijst benodigt heeft, waar van de Ambonsche presente vaar„

/wat de Amboise vanstuijgen daar

van kunnen aanbrangen

„tuijgen qualeijk meer dan vijf Hondert Cojangs kunnen

inneemen en overbrengen: zijnde ons van Samarang toe„

notitie der onderwagte toevoer van Levous

riddelen dezen Jare.

„gekomen de twee maste Bark van den Capitain der Chi„

neesen aldaar Ian Leko, met een goede Lading van 130:

Cojangs Rijst, buijten meer benodigheeden, welke, en

andere aangenaame en onverwagte toevoeren, in het

anders te dugte Gebrekt bij Particulierer heeft kunnen

voor zien; aanduijdende, onse Resolutien van den 18: Janu„

„arij 17: Februarij en 1:6: April deses Jaars, dat hier vervallen

is den Bandas Burger Jan Josias Cos met zijn Twee

maste chaloup, de wel hebbende na Banda, den Maccas„

Jaars Burger Simon Brouwer met zijn Twee maste

Bark van Java na Maccasser willende retourneeren; en

de chaloup van den Capitain Chinees te Sourabaija van

Siampie, mede na Maccassar gedestineert en wij dezelve

op