closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5148.

Verpligting en verzekening wegens

de op engestelde vaartna jar

§143

en tusschen de oorterscte gouvernemen

waar door den Handel zal floreeren

op hunne instantie gepermitteert hebben, dezelve Ladingen

te breeken en van de hand te zetten, mits gemelde Cos weder

van hier na Banda vervoerde, de te bekome Sagoe, gelijk

geschied is, alzo de Ministers aldaar het gebrek aan dat boom

meel hebben te kennen gegeven, en men meerde met grond

teveronderstellen dat de Rijst daar, dit jaar ruijmen zoude om

komen als in deze Provintie, want toen deze, den verkoop

adelije

redate

gepermitteert wierde /: dat geweest is in Januarij:/ wister men

hier nog weinig van de overige aangehaalde onverwagte

toevoeren.

wij zijn intusschen met en voor onse goede jngezetenen

uwe Hoog Edelens duur verpligt, voor de groot gunstige

qualificatie ter preuve, tot het afzenden jaarlijks van

Twee vaartuijgen een direct: naar Sourabaja, en een na

samarang heen en terug, op de consideratien die hier voor„

leede Jaar zijn ontworpen na het g’eerd en heilzaamheit voor

deze Provintie ten doel hebbende requisit uwer Hoog Ede„

„lens; ten opzigte van dewelke wij de eerbiedige verzekering

doen, men de beveelen zal observeeren. En even zo zullen wij

verkentelijk blijven, dat uwe Hoog Edelens de van hier bij gebra wwaar on

verzogt

„te reeden voor de vrijheit der vaart tusschen de oostersche gouver„

„nementen, voor gegrond en voldoende genoeg hebben gelieven

de gefar

aan te neemen, mitsgaders de interdictive ordres tegen de„

hem den

„zelve in te trecken, en de geheele vaart om de groote oost

zonder uijtstel vrij en open te stellen, bij de reeden die

onde

reuteni

Hoog dezelve daar toe goedertierend hebben bewogen eer

ust gagie

biedig toedoende, dat deze gunstige Concessie voor zeker

den particulieren Handel zal doen floreeken, en men

mits dien veralagtenkan, dat den zo zeer vervallen Bur„

„gerstand