closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 14

en de Adm: der Arth: bij pacvitie

aan den ord:n vuuru Riso op gedra„

„gen.

§ 148:

Saparouas Hoofd Cruijpenning

en Fiscaal Beth tegenselkander

van diensten verwisselt.

verzoek tot de bevestig

gem: Retb.

5149

ing van

Jansz: toegelegd, de eerste de rust gagie van ƒ20. en

de laatst ƒ 24: termaand na het Regelement terwijl de

Aoministratie der Arthillerij bij provintie op gedragen

is aan den ordinaia vuurwerker Barend Riso, tot

dat men met de ons toegezegde bequame Arthillerij Offecieren

zal zijn voorzien.

Jn onse vergadering van den 18: Ianuarij dezes jaars, declareerde

den Koopman en Hoofd te Saparoua Johan Constantijn Crui=

„penning, zig niet meer in staat te bevinden gedurig der

zeete beploegen met kruijs Orembaijen, en dit nogtans m

de presente tijd, mits de Ceramoe: troubles, noodzakelijk was,

mitsgaders hij boven dien bij Continuatie aan Corruuptien Ca„

„boreerde, mits dien bij Requeste verzoekende om uijt de Sapa„

„rocias Hoofdije ontslagen en in het Fiscaalaat gesteld te mogen

worden, weswegen met den toen presenten Fiscaal over een ge„

komen was: en wij hebben in agting genomen dat deze dagen

van onlusten niet gedogen, een Persoon in een Hoofdi te laten

die betuijgde daar toe niet langer in staat te zijn dus daar in

gecondescendeert, en gemelde koopman Cruijpenning

gesteld in het Fiscaalat; mitsgaders den tit: koopman en

Fiscaal Willem Bethisz:, in de Hoofdij van Saparoua,

na een bij na gelijkstantig voorbeeld te vinden bij Ambon„

„se Resolutie van den 18: Maart A:o 1743.—, en inhope op

de beste beschouwing uwer Hoog Edelens, die wij te eer„

der mogen stellen, om dat tot beede voorz: diensten een en dezel„

de qualiteit Staat; Het behage uwe Hoog Edelens

ook den gemelde tot koopman Beth in de Saparoua

„de Hoofdije te bevistigen; Terwijl in hem word gevon„

den dat geene het welk vereischt word in een Hoofd voor

dat Comptoir alwaar den Jnlander sedert de onlustene

als

en dat

Fisca

voordee

denze

mits de

luijter

tofman

hett

van W

schip