closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§150

en dat den onderk: Naga tot

Fiscaal mag worden aangesteld„

oordeeling getuijgen is van

denzelven.

59.

§151.

mits de g’exteerde sterfgevallen

sluijter tot Resident van Manipa

tofman als opper Chirurgijn van

het Casteel.

van wieringen als opperm: op he„

schip Buijten Leven.

23

als verwildert schijnt, dog sedert merkelijk verbetdes door het

goede Bestier van gemelde Beth, die daar bij in Expe=

ditie aangehaald onder §127 ook leeds getoond heeft daar

van dienst te zijn. en met even zo veel empressement bid=

den wij dat uwe Hoog Edelens na de goedertierene toezegging

bij gevenereerde Rescuiptie van den 20: December A„o 1701:

than Hoog derzelver goedheit gelieven te laten gaan over den

onderkoopman en secretaris onser vergadering Cambertus

Janszoon Haga en hem aan testellen tot Fiscaal, met de daar

toe staande qualiteit van koopman, in plaats van gemelde

Cruirpenning welke daar uijt zijn ontslag versoekt: dezen

Naga heeft reeds in A„o 1780: het fiscaal alhier p=r bekleed, dog

daar uijt moeten te rug treeden, en zig laatst den tijd van bij na

vijf jaaren in het secretariaat gequesen, gelijk een trouw en ie„

verig vienaar betaamt, steeds staande na de gunsten Uwer

Hoog Edelens en zijn gebieder alhier

mits het overlyden van den Boekhouder en Manipas Re„

sident Jacob Knop hebben wij ter sitting van den 30:

December A„o pass=o weder in die Residentie gesteld, den Boek„

„houder Iohan Sijbrand sluijter, die bij na Twee jaaen

p=s Resident te Bouro is geweest. En ook Overleeden zijnde den

opperchirurgijn van het Casteel Anthonij Frans Florens,

is na onse Resolutien van den 21: Maart, als zodanig weder

aangesteld den opperchirurgijn van het schip 's Buijten Leeven

„Christiaan Hoffman; en op zijne daar toe gedane instantie

bij Requeste uijt den dienst van Eerste Geswore Clercq van

Politie ontslagen, mitsgaders als opper Chirurgijn op voor=

„melde Bodem geplaatst, den Boekhouder Hendrik van

wieringen, die zijn Chirurgicaal Altest wegens bequaam„

heid vertoond, de verandering in gagie overtelaten hebbende aan de

gunstege