closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

Clarisse tot Eust gedw: Cleeq gunstige dispositie uwer Hoog Edelens; terwijl vervoe„

van Aolitie

„gens onder bevordering tot Boekhouder met ƒ30: termaand, we„

der tot Eerste geswore Clercq van Politie en Secretaris van

Boedelmeesteren is aangesteld, den Assistent Iohannes

en Hoedt: als tospitalier aan

„gesteld.

Claaisse. en naderhand is meede overleeden den Opperchirurgijn„

en Hospitalier Gerardus Aengeveldt, mitsgaders in

deze dienst geplaatst, den Twee en Dertig jarigen Chirurgijn

alhier Lo bewijk Hoedt; onder toevoeging van de daar toestaan„

op gunstige approbatie.

de qualiteit en Gagie van Opperchirurgijn met ƒ 36: ter maand op

alle welke provisioneele schickingen wij de toegeneege wel„

aanhaaling dat den voorheen aan„

duijding Uwer Hoog Edelens, en approbatie teffens Eerbiedig implo„

„gestelde Derdewaak Meijne daar

toe bequaam is.

§ 152

reeren, uwe Hoog Edelens, in vertrouwen dat hy de vercist„

te bequaam heeden bezit, passeerende de bevordering van den

quartiermeester Pieter Meijne tot Derde waak, berigten

wij eerbiedig daar bij, dat deze man niet alleen in Nederland

als schipper ter koopvardij gevaren, maar ook voor Duijnker„

8153

„ken een kaper schip gevoerd heeft terwijl op de g’eerde

antwoord dat hier geen persoon tot

kaank bezoeker is te vinden.

qualificatie uwer Hoog Edelens uijt eigen gebrek her„

komstig, om zig hier van een bequaam krankbezoeker

te voorzien, reverentelijk moeten dienen daar toe in deze

waar om een van de Hoofdplaats

word verzogt.

Provintie geen bequaam en geschikt perzoon te vinden

is, en des bij herhaal oodmoedig verzoeken, om bij ontzetuijt

den Ast

C:otent S: A: der Bourg helles

Nederland, deze gemeente ten goeden te gedenken. zijnde

is hier aangekomen.—

den Assistent Iacobus Abraham de Bourghelles

hier per het schip 'T Buijten Leven aangekomen, en hem

en de van hem verschte verand

na uwe Hoog Edelens bevel, ter hand gesteld de ons toege„

„woording gaat.

kome verandwoording van den geweese gezaghebber op de

verongelijkte Patjallingde Jonge Bernard Iacob Bruijt„

ten einde zig op eenige Poincten daar bij ten zijne Lasten voor„

komende te verantwoordingen, gelijk geschiet, en de defensie

van

Ven Hae

Banda

seem

plaat

den kijen

een

Ruijten

het bel

Wergen