closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Samarang

41

de dieptreding van dezen Bodem bij vertrek van hier tot 17¾

voeten voor, en 18: voeten agter, hier nevens voegen. Uwel Edelens

daar bij gedienstig verzoekende, de met gemelde Bodem â

Cootij aangebraat wordende kasten met Brieven en Da„

„pieren voor Hun Hoog Edelens te Batavia, zo zulx va=

„cielder en spoediger op een ander wijse als met het schip„

geschieden kan een secuur addres te willen bezorgen,

tot verpligting van die de rustige gesteldheid dezer Pro„

„vintie mede deelen, en uwel Edele dat geluk toe„

„boezemen,, mitsgaders zig na vriendelijke groete

noemen. /:onderstond:/ Erntfeste, voorsienige, discrete,

/:lager uwEd: dienstvaardige vrienden en dienaren /: was

geteekend:/ B: V: Bleuren I: A: Schilling, J: C: Cruij=

„penning, W: BetEjsz: L: J: Haga N: Galloo

H: Martens, D: J: Blondeel, en A: L: Van Hamel.

/:in margine:/ Amboina Nieuw Victoria den 12: Julij A=o 1783.

Aan den Wel Edelen Agbaran Heer Iohannes Liberg.

Gouverneur en Verciteur

nevens

Den Politicquen Raad aldaar

Wel Edele Agtbare Heer, en

Vrienden

Orese Letteren van den 26: Junij Jongstleeden die wij met de daar

bij ingeslote Papieren uwel Edele Agtbare dubbelvoudig hebben laten

toekomen, perden 50 Costij thuijshoorende Chinees J: ApKangko, en

betand