closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Segorie Boenen

en dit zullen ook gedaan worden de laatste afgeslote

3

203:

mitsgaders tegens dezelve, de Rapporten van den Generalen opneem

§

204:

wordende van de onbequame Goederen hier na gesproken

5

205:

van het onbequame kruijt, heeft het Buijten Leven maar 10000: Ponden

kunnen vervoeren

8

206.

vertooning der Lasten boven de Memorie

3

207

En een vergelijk derzelve tegens die van het vorige Jaar

3

208:

vertoog van den staat dezes Gouvernements

5

209.

Lijst der Generale Restanten

§

217

Lijst van de Restant koopmanschappen

§

219

Opneenrat Negotie

Soenen

Purticuliere daart en

Marale.

verzoek om Gelijke gunsten als in A„o Vergangen, voor de Particuliere Handel § 267:

die met het in den text vermelde Getal vaartuijgen, gedreven wordt.

368:

i

de Lijst, welke, van indere plaatsen hier aangeweest zijn gaat over

8

269

Boaaa

staat der Nagul Plantagie

§ 176

en Calculative begroting aan het Gewas

§ 171:

verzoek en voorstel wegens den afhaal

§

172:

voor de Sagoe Bosschen word gezorgd

§

173:

en de Post te Lockij is weder opgerigt

8.

174:

Jnkomsten uijt de verkogte sagoe Bomen

D

175

de Bosschen der P„l Ficus zijn aan de Bouvers verpagt

176:

8

toestand der Jatij Rantagien

8

177:

Cagoe Bosschen to:/ Roducten

Schepen en Vaartuijgen

het schip ’t Bluijten Leven is op de zijldag gevisiteert.

5 564:

de Chialoup Batavias Welvaren hersteld.

P 165

aanwijsing van het Getal staat &=a der Vaartuijgen

N 166:

verzoeken voorstel tot den afhaal der Nagulen

§ 172