closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67.

49

Negen en vijftig Ponden lode snaphaan en andere kogels buijtenheb:

verschotene op de reise mitsgaders daar en boven ontdeht dat de

„sen Cos van Laatstgenoemde plaatse Vijf en Twintig menschen

heeft meede gebragt met ententie deselve als slaven te verkopen; den

officier der Justitie diende wegens dit een en ander in onse vergade„

„ring van den Eersten deser van Berigt met overlegging der ingewonne

stukken merkte het voorgeven van los hoedanig hij dit kruijt bekomen

hadde als bedenkelijk aankende hem met meer Bandaneesen niet vrij

van Suspicie aan de Cerammers kruijt en Snaphanen bezorgd te hebben,

dog de opperde eenige swarigheden om heer in deze zake te Procedeeren

en stelde na zijn oordeel het beste voor wij delibereerden hier over ten

zelven Dage wanneer Conform den inhoudt van het Extract Resolutie

dat wij de vrijheid gebruiken dese bij te voegen eerst considereerden

hoe men strikte Jure en na de wetten speciaal beschreven bij uwe

Hoog Edelens, gevenereerde Missive herwaards van den 14: December

1764: handelende, het voorsz: vaartuijg en Lading alleen over het

daar meede boven de Pas aangebragte Buskruijd zoude moeten Confisqueeren

voorts aan de eene kant in agting namen hoe uwe Hoog Edelens

en ook de Heeren Majoores met medelijden omtrent de Bandase Ter„

„keniers waar van deesen Cos eene is, steeds blijven aangedaan, en het

zelven ook ten hoogsten recommandeeren; mitsgaders aan de andere kant

hoe de presente tijden meer dan ooijt voor heen, vereisschen zulke wet„

„ten na rigeur te executeeren, want dog allerweegen de blijken gegeven

worden dat eenige weijnige ’s Comp„s onderdanen hunne snoode Baat

„zugt den teugel vieren ten koste van het algemeen, waar van bij de Jn„

„gezeten deser Provintie de droevige en smertelijke merkteekenen uijt

de Inlandse Onlusten nog versch in geheugen leggen en die van

minder gevolgen geweest zouden zijn, hadde de snoodheit in het

bezorgen van een toerijkende quantiteit kruijt en Geweeren aan 's

Comp„s vijanden / de Tidorse en Ceramse Rebellen minder plaats

gehad, en weswegen hij Cos na het boven aangehaalde niet vrij

van