closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Fuespicie is, ten minste mag men eenige reflectie slaan op het

Dag Register hier gedient door de zendelingen der Holucse

vorsten onder onse voorjaarse Bijlagen in originali afgezonden

die gem: Cos op Ceram hebben aangetroffen, hoe boven dien desen Cos

met zijn Vaartuijg en Lading hier niet mogte nog konde in vrijheid

gesteld worden, nademaal zig ook schuldig heeft gemaakt aan men„

schen Diergrij hoedanig men zijn bedrijf best noemen kan, hebbende

hij eenige Capoen bij hem aanboord laten komen, dezelve beschon„

„ken gemaakt, de vijf en Twintig koppen boven gemeld /: terwijl

de overige met overboord te springen hem zijn ontsnapt:/ doen binder

en vervoert, met intentie deselve als slaven te verkopen, het geen

men niet denkt nog mag geloven dat volgens zijn voorgeeven

schoon over schulden die in desen niet zijn bewesen te Banda

gepermitteerdt word; welk laatste Onbetamelijk bedrijff van hem Cos

of diergelyke wreedheden, noter ten gevolge moeten hebben dat de

Papoen die in den aard roofzugtig zyn, steeds zonder dat men de

oorzaak weet, meer en meer bedagt blijven op rijandigheeden en

Roverijen onder plaatsen die haar het best gelegen en daar toe voor„

„deelig zijn, bijzonder wanneer bij Rebellen alle nodige ondersteuning

kunnen vinden, dit een en ander dan met de swaarigheeden in de„

„ze zake die den officier der Justitie opperde overwogen hebbende besloo„

„ten wij veelmelden Bandas Burger Jan Joslas Cos in civiel arrest

na Batavia tezenden per eerst vertreckend vaartuijg onder den

Ambons Burger Willem Hendrik Teel dat binnen weinig

Dagen na Samarang, stondt te steevenen, met versoek aan de

Ministers aldaar om hem verder zo spoedig mogelijk Transport

te besorgen wijders zijn Chaloup met de Taripangs en Massooij

als Negotie voor de Hoofdplaats mede ter selver tijd na Batavia

te schicken onder bequame Inlandse Huurlieden, en den Europas

quartiermeester Willem Conket de laatste om het gesag over het

Vaartuijg en goederen te houden dewijl hier geen andere Comp„s

Dienaren of die als werkelijke Gesagvoerders dus in de Zeevaart

bequaam