closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69:

50

bequaam, daar toe te missen waren, inmiddens de Lading of goede„

„ren voor de oost de Taripangs en Massooij als voormelt uijt gezon„

„dert, ten overstaan van Fiscaal en Iustitieele Leden, door den se„

„quester pullicq te laten verkopen de opvarende van het vaartuijg

die besolding pretendeeren en nodig hadden, daar uijt te voldoen

en het ovege onder zijne Administratie te laten berusten, mitsgaders

de aangehaalde 276: Ponden Buskruijt, Cardoesen, en 59: Ponden

Lode kogels alhier voor geconfisqueert te houden en ten faveure

der Reek: van Condemnatie en Confiscatie bij de Boeken te doen

inneemen dog de scherpe Pattronen tot Defentie op het vaartuijg

te laten intusschen de gewaagde Papoen /:exepto:/: kalwau:/ dat ge„

„noegzaam wilde menschen zijn en niet verstaan kunnen worden,

hier aan te houden tot nader ordre ten einde huen niet te exponnee„

„ren aan Omkoming door ongemak op eene ongewone en verre

rijse, en ook om voorte komen datse in mismoedigheit of ver„

„keerde vreese, op het vaartuijg daar meede overvaren, na geen gele„

„gentheit zoeken om spels te veroorzaken, terwijl men hun onge„

„luk met deselve, in Boegen te houden niet mogte Vergroten; wij„

„ders het gedetailteerde Berigt van den Offecier der Justitie met de strek„

„ken daar bij overgelegd mede, en originalie nevens zijne Bandase

Pasce en onder overzending van den voorsz: Kalwaa Uwe Hoog„

„Edelens, nedrig aan te bieden, en dese zake aan Hoog Derselver

preidentie op u dragen gelijk wij ons onderwinden te doen met den voorsz:

Cos mitsgaders zyn vaartuijg onder de nodige Passe na dit ons beschreve

besluijt van hierheden aftezenden terwijl het verdere g’arresteerde

is volvoert; En wij Uwe Hoog Edelens bidden om uijt aanmer„

„king van het ongewoon geval, mitsgaders het betoogde, dese disposi„

tie met een gunstige goedkeure te vereeren en te approbeeren

want wij betuijgen in waarheid geen gepaster middel in desen

ten behoeve van de wetten het algemeen Belang en ten favaire

van den gecalangeerde teffenste hebben weten uijt te denken. Dan

wij