closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wij dragen ook eerbiedig voor 's Fescaals versoek bij zijn gewaagd berigt

om als calangeerder zijn aandeel, en de Justitieele Leeden met den

secretaris het gewone Salaris voor de moeite te genieten, ingevalle

tot de confiscatie worde geprocedeert. resteerende ons nog omtrent

deesen eerbiedig aan te haalen, dat veelmelden Cos na de besluijten

zodanig ten zijnen opsigte genomen waren, bij Requeste heeft ver„

„soek gedaan, dat de bovengemelde Papoen mede na Batavia.

mogte gesonden worden, ten einde zig tegens dezelve te verandwoor„

„den, ten einde zig tegens deselve te verandwoorden dog wij het zelve

afgeweesen en gepersisteerdt hebben bij het eerst g’arresteerde invoegen

onse nadere Besluijten van den 16: dezer; die met de Twee Bijlagen

daar toe gehorende mede hier nevens zijn gevoegd, dit zo wel verto„

„nen, en dat het onnodig en ongevoeglijk is geweest, dit versoek en

te willigen. voor het verdere hebben wij om dat de nood onspersua„

deerde, en men sig maar geluckig agt door toevallige middelen

die wij hertelijk wenschen dat de Hoofdplaats nog Macasser, of Sa„

„marang, ongelegen zullen komen, geredte worden, weder de vrij„

„heid genomen, op Wissel na de Hoofdplaats zonder agio te

axepteeren een somma Van 6500: Rijxd=l als van den Capitain Mili

„tair alhier Gabriel Nikolaas van Geuricke ten behoeve van

David Rhude Commissaris in de Bank Courant en Bank van

Eening à Costij ordrer ofte erven.

Rexd„s 500:

van den Maccassaars Burger Tijmon, Brouwer aanhem

selven ordre ofte erven.

6000

mu

Rd„s 6500:

of met den anderen als boven.

welk montand wij uwe Hoog Edelens eerbiedig versoeken om te laten

voldoen aan de houders der Eerste of hier bi overgaande tweede wissel

Brieven waar van de Memorie deze mede verseld. met nog een /:abu„

„sief agtergebleve:/ Memorie van zodanig scherp, als er desen Jare

met het schip ’t Buijten Leven, alhier aangebragt, dog te rug gere„

„kend is, gehoorende tot het reeds versonde Cognoscement Factuur

van