closeTerug naar inventaris

Transcriptie

178: waren nu niet door de overmatige en langge duurt hebbende

hitte en droogte, die Saparoua ditmaal het meeste getroffen,

mitsgaders te Bouro heeft doen verdorren en uijtgaan 22: middel„

„matige en 304: Jongen, een aanzienlijk getal Jonge Bomen versto

„dam

„ven zouden wij den staat dier Rantagien nog voordeeliger

hebben kunnen vertoonen, en ook welke Houtwerken daar in

te Manipa emplorabel zijn, hadde den Resident het nader

Berigt dat deswegen staat in te komen, vroegtijdig genoeg

dit heen gezonden, het welk des moet gereserveert blijven.

De

de Tomainen voor A:o 1704 zijn

weder voordeelig verpagt.

§179

Domainen of 't Lands Jnkomsten van den

voorleeden Iare, hebben het genoegen Uwer Hoog Edelen„

voortgebragt, en dit heeft ons tot een bijzondere eere verstrekt;

makende die van dit jaar met den anderen weder eene schoone Vertoning

want de geregtigheden van den Tol &=a nausantie met het

einde van Augustus, op gelijke Conditien als in het vergan„

„gen jaar voor A„o 178 Tuplicq verpagt zijnde, hebben deselve

met den anderen gerendeert een somma van Rijxd„s 15486: of boven

de aanzienlijke meerderheidt van A„o Passato nog Rijxdaalders 781:

meer, omstandiger aangetoond bij het onderst aan de

178 /¾:

Rendement der Tagten van S„

Dit Jaar.

A„o 1783: A„o 170¾:

Meerder Minder

De Arack en Saguweer.

Rd:s 6300 Rd„s 6640 Rd„s 340: R„s

de Stads Herberg

25„ 25„ - - - - -

'T Hoofd Geld der Chineesen

580: 596:„

16: -

slagten van 'T Beestiaal

95:„ 95: - - - - .

De Topbaan

935: 950: 15:„ -

De Inkoomende en uijtgaande Regten

5100: 5490: 390:„

de Bazaar

1670: 1690: 20: —:

Somma Ryx„

„14705: „s 15486 4 :„ 781:„—

hebbende

„de rgele

te verkog

¾:

in den Ey

de agterst

na de gema

itbaekend

middelen

Jaar aan