closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

10ssen

uddel

n

18

57

81.

n de zegel hebben rd„o 938: 24.§ 180 hebbende het van de hand gezette Gestempeld Papier in het

g’eindigde Boekjaar ook Rijxd„s 175: 24: meer, dus Rijxdaalders

ƒ 181:938: 24: En den Twintigsten Penning van verkogte Hijpotecqen

de ver kogte Hijpotecquen r„o 1430

en die eigenste tijd Rd„s 1430: 43¾: gevolglyk Ryxd„s 1124: 30

§ 182

boven het Jaar bevorens afgeworpen; mitsgaders den Eijk

in den Eijk heeft rd„s 23: 18: afgeworpen

van Ellen maten en Gewigten, die weder na gewoonte Tweemaal

gedaan is Ryxd„s 23: 10: welke drie Posten ten faveure van

's lands Jnkomsten zijn gebragt.

Het Hoofddeel van

183:

Agsterstallen passeerende geeven wij

de agterstallen worden gepassert:

onder dat van

na de gemaakte Reekening den

wa: Geldzaken uwe Hoog Edelens tot een vervolg van het

ntbrekende Contanten.

afgehandelde bij voorjaarse S: 50: de verschuldigde kennisse,

dat Principaal de nas agul Gewassen van Hila

en Larique gecalculeert op 600: Bharen, ons in tijds hebben

bedagt doen zijn op na het formeeren van een Calculative

Bereckening der Inkomsten, en Benodigde Contanten, wan„

„neer men ontwaarde, met ultimo Maart aanstaande te zullen

ontbreken een somma van Rd„s 22784 18: min of meer, en op

den Eersten Augustus ongeraden g’oordeelt zynde de afbe„

§. 185:

taling der Nagulen uijt testellen, hebben wij ter bemagtiging

middelen bij der hand genomen om

Jaar aan te geraken.

van het te kort komende, den uijtvoer van Contanten na

Batavia, Java, en Macasser bij Billet g’interdiceert,

en de Nariganten mitsgaders alle en een iegelijk

/:dog onder quirt schelding van de gewone

adio:/ bevolen, hare Contanten diese tot het drijven

van den handel anders zoude mede voeren, of

ter gemelde Hoofd en andere Plaatsen ter verevening

van zaken dan wel andersints emplojeeren

wilden, hier op wissel in Cassa te tellenj om dus

doende gered te worden en den Handel niet te stremmen

maar