closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maar der Ingezetenen Heil en Welvaard teffens te beharti„

„gen:

en het nevens vermelde bedragen op„

wissel in Cassa te ontfangen.

1168.

zodanig is dan weder volgens ons eerbiedig Na Briefje

van den 18: Augustus, eerst 6500: Red„s waar van de wis„

„sels zyn afgegaan, en sedert nog een somma van Rijxdaag

„ders 18351: - 18: —: hier in Cassa ontfangen, als

van den Eersten Teekenaar voor den WelEdelen Gestren

„gen Heer M„r Jacob Cornelis Mattheus Radermacher

Raad van Nederlands Jndiea, ordre ofte Erven.

32:

166.

Regjd„s

Van den Opperkoopman en secunde alhier Johan Adam

Schilling, op Lambertus Johannes van Laar

koopman te Amsterdam, om bij den selven ordre ofte

Erven door de beschicking uwer Hoog Edelens in Neder„

„land geld om geld ontfangen te worden

6000:

Van den Koopman en P„r Hoofd te Saparoua Willem

BethJsz:, ten behoeve van M„r Egbert Blomhert

Prossaert der Bataviase ommelanden ordre

ofte Erven

850:

van als Even ten voordeele van Samuel

van Houten, Burger te Batavia ordre ofte

Erven

1334:

Moors

Van den Chinees Burger Lieutenant alhier Jschan„

„der Bachgman, aan hem zelven oudre

of te erven

2000

van den Chinees Soui Paieuw, aan hem zelven

ordre ofte erven.

3000:

van den Chinees onsekong aan hem zelve ordre

ofte Erven

500:

van den Chinees TjoTaien, aan hem zelven ordre

ofte Erven

2500.

Van den Chinees IJan Koeniang, aan hem zelven

ordre ofte erven

2000:

Of Te Saemen als Boven Ryjjo„

18351: 18:

versoek om de gedeeltelijke voldoening

ter hoofdplaats

§ 187: van welk bedragen wij nedrig solliciteer en dat uwe Hoog Edelens

aan

34:

en dat

derland