closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lens

§ 188:

en dat daar van 6000 rd„s in Nve

derland mogen gerembourseert worden

behalven de wisele gaat ook ge to

§ 189

morie over

F: 190:

met de Rapporten van den opheem„

der geld Cassen

P: 191

versoek om 160000 Rijxd: aan Cou„

„tanten

92:

Calculative Bereek: der in te kome

en benodigde

38

83.

aan de houders de origineele of eerste, en hier bij na de ordre

overgaande Dup„t of Twee wissel Brieven gelieven te laten vol„

„doen Rijxdaalders 12351:18: terwijl de overige boven gemelde

ses Duijsent Rijxdaalders van den secunde Schilling,

blijkens besluijt van den 26: deser in Cassa hebben gaccep„

„teerd op de conditien en voorwaarden bij Uwe Hoog Edelens

Advertissement in dato 6: September Anno Passato, deseerbiedig

versoekende verleening daar voor, van drie eens luijdende

Assignatien op de Hoog Edele Heeren Seventien en

om na vier Jaren en Nederland gerembouseert te worden

met geld om geld, en ook om uwe Hoog Edelens bij schic„

„king deswegen, dat den telder op het zijne geen nadeel leide

wordende de Memorie der voormelde wissels onder de Bylagen

gevoegd met de origineele Rapporten van den Maandelyksen

opneem der groote en kleine Geld Cassa. op zo een toevallige

gelegendheidt ter redding, in het aanstaande Jaar, ino

„gen wij geen hoope stellen daarom onderwinden wij ons

uwe Hoog Edelens met zo veel te meer empres„

„sement te bidden om de voldoening van onsen Eijsch

van Contanten tot Rexd„s 160'000- die zo men daar meede

zal kunnen rondschieten, hoog benodigd zullen zijn vol„

„gens de na de ongunstige tijets omstandigheeden nauw

gedane,

Calculatier Berekening van

zodanige Contanten als er ter afbetaling der gagien en

dageliksche uijtgaven item tot de in A„e 1784: en te schuure

Nagulen zullen benodigt wesen, en vergelyk der Penningen,

welke onder ultimo Augustus Jongst Leeden zo hier als op de Subalterne„

Comptoiren nop per Restant bevonden zyn en staan in te komen

mitsgaders het geen in den tijd van 12: Maanden ofte den cours van het

Jongst afgelegde Boekjaar uijtgegeven is, gereekend van

Primo septemb: A„o pass„o tot ultimo Augusttus Laatstleeden te weeten

Debet