closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dehit

Credit

6 Restant onder dato deses, als

Tot de afbetaling der gagien aan de

In de Hoofd Administratie of Lie„

Dienaren zo Europeese als Inlanders

ver groote Geld Cassa

Repp„s

58122

21:

aan dit Hoofd Casteel bescheiden stelle ro„

47356:14:-

de kleede winkel

2399

4:

Aan die ten Comptoire Hila

4931: 43:—:

kleene geld kassa

1:½:

2201

4

_=o Honimoa

5695: 13:—

Ten Comptoire Hila

3309:

40:

_=o HaroeKo.

2049: 2: —:

_=o

Saparoua

6243:

19:

_=o Larique

2317: 33:—:

_=o

Haroeko

27:¾:

_=o Bouro.

2320:

2206: 18:—:

4

_=o Manipa

Larique

ee

1224:

12:¾:

1889: 35:—

Bouro

43.¾:

1731:

Tot den Jnkoop van diverse Materialen

d=o

Manipa

1641

22¼: rd:„s 94815: 44:¾

na volgens ’t Jongsteboek jaar.

3842:

rd„o 71088:14

Den verkoop van Lijwaten uijt ’s Comps

Voor de ordrnaire en Extra ordinair

kleede winkel stellen voor dit Jaar.

10000:

op„

verstreckingen meede gecalcu

—:—

Zeegel Rekening 's Heeren geregtig

leert na ’t Jongst boekjaar

Rand„ 36494 22:

heid en de helfte der Eijk penningen

Als meede ten Comptoire Hila„

1731: 25:¾:

stelle zo veel te bedraegen als

=e Honimoa

1774: 40:—:

Anno vergangen -

373/2:

2392:

.

_=o Haroeko

736: 33:—:

De Pagten welke in de Eerstkomende

_=o Larique.

981: 34:—:

/m: of van Primo 7ber: deses Jaarstot

_=o Bouvo.

1189 43:—:

ult=o Aug„s aanstaande, slaan ontfan„

D=o Manipa

1034: 7:

43943:

„gen te worden, zullen bedraegen

12:¾.

15486.

—:—

Tot een Restant ter afbetaeling van de ordinaire

en Extra ordinaire verstreckingen &=a in m:

Jnkomsten van sComp„s Zagoe bosschen

ofte van Primo 7ber: A„o 1784/ tot ult„o febr:

ten Comptoire Hilafstelle marato

1785: stelle met die der buyten comptoiren op 53724:

19:—.

300

van ’t afgeslootene boek jaar op

926:

—:—:

Contanten voor 1566: 500: Bharen Gariossel Nagu

„len, dewelke in A„o 1784: staan geleevert te wor„

Dus zaltermin of meer nog aan Contant

den na de Calculative opgave dog dewyl de

leverantie doopgave deer Jnlandse Hoofden

zo hier aan ’t Hoofd Casteel, als op de respec„

doorgaans sup passeert, Zo stelle deselve of 2000: Bharen

112000:—

„tive buijten Comptoiren benoodigt zyn.

152135:12:—:

Somma.

Rejrd

..

280755:45:¼:

Somma - - - - Rippo„s 280755:45:¾

§ 193: van de

aanhaling van het verrigte aan

de Fortificatien.

Fortiticatien en Gebouwen resteert

voor deese alleen, het verschuldigd verslag uijt het onder het

Bijlagen gevoegde Origineele Rapport van den Capitain

Melitair Gabriel Nicolaas van Geuricke

dat in den tijd van een Jaar of sedert Primo September

des voorleeden Jaar tot ultimo Augustus deses Jaars.

Het Block N„o 19: de wooning voor d’ Assistente en Arthilleristen

waaraan in a„o passato nog eenige vloeren, en gedeeltelijk„

85.

het pleisteren manqueerde Compleet voltooid, en ieder woo„

„ning teflens voorsten is met een behoorlijke water

Pitt:

Dat het Blok N„o 16: uijtmakende de Commandants en

opper Chirurgijns wooning, item zieke Kamer, met

voor de

van Cerg