closeTerug naar inventaris

Transcriptie

60

87

De

beschrijving der afgeboekte Posten

Tigotn en Afschrijvingen behalven dat geene het welk de

Hongij en Expeditie Togt betreft tot hier gereserveert hebbende

vertonen wij na gehouden is in het korte met referte aan de Be„

„sluijten, dat het Afgeschreve bestaat in de goederen die in den loop

van het Jongste Boekjaar in den dienst zijn Onbequaam

geraakt, waar van de Memorie ingeschreven is, bij de Besluij„

„ten van den 20: hujus

Eenige kleine Posten op de berigten van de Confrontatie der Rapporten van den

opneem, en het Trasport der Arthillerij tegens de Boeken te vinden bij

Resolutien van den 16: April en Eersten Augustus.

de gepermitteerde spillagien op de verstrekte goederen uijt de Pan„

„huijsen in die selfde tijd, na de Bevendingen g’insereert bij Re„

„solutien van den 16:' April en 30: Augustus;

234 1/3 Tonden Buskruijt aan het Hoofd Casteel verschoten

verspild en verbruijkt, volgens Resolutie van den 21:' Maart,

op de daar bij ingelyfde bedigde Reekening;

228:½: Ponden Buskruijt met 161: p„s scherp, op drie vaartuijgen

verschoten, bij Besluijt van den 21: Julij.

58: sonden Buskruijt op de Post Sawaij onbequaam ge„

„raakt, vide Resolutie van den 20: deeser;

Drie op zo veel vaartuijgen verlore dreggen, bij Besluijten

van den 8: Iulij, en 30: Augustus, mitsgaders bij die van

den Eersten der laatst gemelde maand,

Een dreg voortijds van Bouro, hier ontfangen, en als onbe„

„quaam na de Hoofdplaats versonden; voorts

Den Onbequame Col, volgens arreest van den 20: hujus,

en

Twee Manslaven, waar van Een gestorven en Een met Le„

„pra besmet bevonden is, vide Resolutie van den 26: Maij,

en 30: Augustus.

en van de Jngenoome. ƒ199 En daar en tegen is weder ingenomen, Een gebore save Meisje

mitsg„s