closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gewag van eenige geringe Belas„

„tingen en Vergoedingen

ƒ 240:

en dat de nevenstaande kopere gewig„

ten door den koopman Cruijpennin

zijn betaald:

181:

mitsgaders

Rijxd„s 256: 38: van de oppier publicque venditien verkog„

„te oude Houtwerken uijt de afbrake der Jngekogte gebou„

„wen onder 'sCasteels Land Poort.

Behalven weinige

Telastingen en vergoedingen,

die hebben moeten volgen op de boven aangehaalde Berigten

van Confrontatie der Rapporten van den Generalen Op„s

„neem, en het Transport der Arthillerij tegens de Boeken, mitsgaders

de 30: Bijlen die men Present Manipas Resident

heeft doen restitueeren, is ontdekt dat het gewese

Saparouas Hoofd den Ko of

„man Johan Constantijn

Cruippenning in A„o 1778: van

dat Comptoir ter Eijking dit heen geschikt

heeft Twaalf p„s Kopere gewigten als

6: P=s van 50: en

6: 25:, 19 5: 3: 2 en 1: bonden, en dese door

hem vervolgens zonder de minste qualificatie

afgeschreven, mitsgaders daar door in het vergeet

Boek geraakt en voorts ten eenemaal verduijsterd

zijn, zonder men nu kan nagaan hoe het daar

mede is gelegen, des hij die gewigten na ons arrest

van den 25: Julij in natura heeft moeten

restitueeren of bij onvermogen van dien, dese lve

de

aan Comp„s vergoeden met het uijtkoops kostense

van dat metaal, welk laatste ook is gevolgd

Ten

wor

72

vert

mor

des 4

en een

van h