closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

or

de voorige Negotie Boeken zijn gecor„

fronteerd

§202

§ 203

on dit zullen ook gedaan worden

de laatst afgeslote

ƒ:204:

mitsg=s tegens deselve, de Rapporten

van den Opneem

§ 205:

wordende van de onbeq: goederen hier

na gesproken

van het omnbeguame teran : b:

heeft het Buyjten zeven maar 10600

Ponden kunnen vervoeren

e„

ertoning der Lasten boven de Me„

morie

11268:

en een vergelijk derselve tegens die

van het voorige Boekjaar

61

89

Ten opsigte der

Negotie Boeken is ons over ge„

bleven te vervolgen, dat de afgesloten onder Ultimo

Augustus A„o 1782: na de ordre g'examineerden geconfron„

„teerd zijn, aanduijdende het Berigt dit zo wel als dat

de ontdekte geringe defferenten, die na de Besluijten

ve

van den 30: Augustus gedresseert zijn, hier geene

aanhaling vorderen:

zullende met de onder Ultimo Augustus

Laatstleeden weder afgesloten Boeken inzel

„vervoegen gehandeld. En ook de Rapporten van

den te dier tijd gedanen Generalen

Opneem tegens de Boeken Nagezien wor„

„den. terwijl wij van de Memorie der Onbequame

goederen onder het Huijsselijke aan„

„wijsing doen.

Bij onse voorjaarse W bedeelden wij de afzending

van het onbequame Kruijt per het schip T. Buijten

Leven, en bij nader briefje van den 16: Julij dat die

Kiel niet meer als 10800: Zonden heeft kunnen

vervoeren, en noteeren zulks hier maar in passant.

Uuwe Hoog Edelens vervolgens bij onse voor„

„Jaarse Verzekering en het eerliedig beweerde bij Brief van den

30 September Anno preteriti, de schuldige kennisse

gevende dat de Lasten van het laatst afgesloten

Boekjaar 178 /3: het daar voor gestelde Calculative

Bedragen bij de Memorie van Menagie gesurpasseert

„hebben