closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nin Comparatie teegens de Memorie van Minagie.

De Generaele Lasten die daar bij zijn bepaeld

177342:

op ƒ

zijn in dit boekjaar 178 3/3 geklommen

264381:17:8

tot

„—

Over hulx Meerder

87039:

De winsten en jnkomsten die daar bij gecalcul=t zijn op„

66000:

ƒ

hebben in dit afgeloopen boekjaar maar bedragen tot

58568:11.8

Over zulx Minder

7431.

9

Waar uijt blijkt dat dit gouvernement zo aan meerdere Lasten als mindere

tot

Jnkomsten in teegenstelling van ’t daar voor bepaalde veragterd is

94471:

De Generaele restanten die onder ult=o Aug=s 178½: bedragen hebben

ƒ 393159:

1

„502037: 3:4

zijn ult=o Augustus 1783: groot gebleeven

108878

=

En alzoo deesen Jaare meerder

Terwijl de Crediteuren welke in A„o 178½: bedragen hebben ƒ132267:15:8:.

Jongst vermeerdert zijn.

tot

ƒ 136182.

12.4.

G

De Generaele Lasten in ’t boekjaar van A=o 178 2/3. zo aan ’t hoofd cas=

„teel als op alle de buijten Comptoiren en posten gevallen bedraegen

264381:17:8:

En de winsten en inkomsten maar

58568:11:8:

Dus aan meerdere Lasten dan voordeelen.

-

205813:

ƒ

6.—

En nademaal de Lasten in ’t boekjaar 178½ rendeerden

ƒ 257328:18:12:

En de winsten en Jnkomsten maar hebben bedraegen

48062: 2:12.

zo blijkt dat toen de Lasten bevonde winsten en Jnkomsten

ge=

„reesen zijn

tot

209266: 16:—

Waar uijt Consteerd dat deesen Jacre de nadeelen in vergelijk,

A=o 178½ minder zijn

3453

10.—

Anders.

De Generaele Lasten zijn in dit Jaar 178 2/3: groot -

ƒ264381:17:8:

En hebben Jn 178½: maar geweest

257328:18:12

Dus Jongst meerder

7052: 18:12.

Daar en teegen bedraegen de winsten en jnkomsten in dit Jaar 178 2/3 ƒ 58568:11:8

En in 178½: zijn dezelve maar geweest

1 8 2

over zulx ’t jongste Jaar meerder

10506: 8:12:

De meerdere Lasten van de meerdere winsten gede corteerd blijkt zo als

voorwaards reeds is aangetoond dat dit gouvernement deesen Jacac

iets voordeeliger is dan in A„o passato

3453: 10:—

van ƒ 205853:

Dog op, zigzelfs een Lastpost blijft

6:—

Aan Wijsing der Generaale Lasten van yder Comptoir opzigzelfs, met de

Reeden waar door dezelve vermeerdert en vermindeat zijn, in het Boekjaar

Teweeten;

178 2/3: bij Confrontatie teegens die van A=o 178½.

Lasten in In anno A=o 178 2/3

A„o 1782/3

178½ minder Meer der

2

Amboina

ƒ202245:19: 8198840:16:12:—

3405: 2:12:

Hoofd zakelijk veroorzaakt door een meerdere verstrec„

„king van randz: en zoldijen, zo aan Europeese als Jnland

„sedienaaren, welke in ’t verwekene jaar in dienst

aangenomen zijn, zo tot verstercking van ’t guarnisoe

hier en op de respective subalterne Comptoiren, als tot

bemanning der hier thuijshorende vaarthuijgen en tot

handlangers ter maniering van ’t geschut bij de arthilleaij als

mede de swaare Expeditie die in dit jaar wederom gedaan heb„

ben moeten worden teegens de tidareese en Ceramse, rebillen en ’t

bekostigde aan den opbouw van ’t Casteel Nieuw victoria; de

uijtgaven aan de in dienst blijvende Sipaijers, inde als

mu afgedankte boanoeas, ter verseekering van dit gouverne„

ment, teegens de Engelschen, al ’t welke absoluit de generaele

Lasten heeft moeten vermeerderen,

3405: 2:12:

Transporteere

198 ƒ4198846:16:12:

20224

ƒ

ƒ

93

17

8

6:

2

8

8.

4:

3