closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_:

I anno

Lasten in

A=o 178 2/3

A„o 178 2/3

178½.

minder

Heerder

P„r Transport

3405:

198840:16:12:—

202245:19

8

2:.70

Daparoua

453:13

19: 4

17527

17981:12: 4

Veroorzaakt door dien de trainsen oorlogs on„

gelden in dit jaar minder zijn geweest dan in A=o pass=o

2888:

18

—.

12201:12.

„15090:10: 4

Hila

Door een meerder aantal van dienaaren ten dezen Comptoiir

hebben de Lasten moeten vermeerderen.

Haroeko.

3: 4.

678:

8160:10:12.„

7482.

8.

Met dit comptoir is het even zo geleegen;

830:

17

15.

674

Laricque.

7576:12:

4

Gelijk het met de twee voorgaande is geleegen; alzo is

het hier mede ook zo gesteld.

318:

19: 4.

12

7194:

7513.

Bouro

Gelijk ook met dit Comptoir;

615.

8:12

1.14

6882:

4„

6267

8

Manipa

Deese minderheijd is te wege gebragt door de dimunitie

van een meenigte kleenigheeden welke tot de dagelijksen

huijshouding benodigt zijn, item de mindere uijtgerijkte

zoldijen, als mede om dat dit comptoir deesen Jaere van de

oadt hongij visite is vrij gebleeven.

Seldt

8122:

—:8:

ƒ264301:17:8. ƒ257328:18:12 ƒ 1069: 1:12:ƒ

Het minder van ’t meerder afgetrocken zijnde met „257328:18:12

1069: 1:12:

Doond aan dat de generaele Lasten in A„o 178 2/3: meerder

zijn geweest dan in A„o 178½: een bedrage

van ƒ 7052:18:12: Accordeert

ƒ

7052:18:12

Aantoning van ijder der voorschreevene Last Reeckeninge op hun

zelve met de reedenen van derzelver vermeerdering en vermindering in A„o 1782/3: bij

vergelijk teegens A„o 178½, als.

In

In

178 2/3

A„o 178 2/3

A„o 178½

Minder

Meerder

Randzoenen ordinaire

ƒ 48031:19:4 ƒ 432117

ƒ

4820:11:12

Door, een meerder aantal van SComp=s dienaeren

welke algaande weg in den dienst zijn aange=

nomen heeft deze Lastpost moeten steijgeren.

OnKosten ordinaire

18636:17:12

20446:18:12„

1810:

1:

Weegens een meerdere afschrijving van diverse onbeq:

goederen en gereedschappen, zo aan dit hoofd Casteel als

eenige subalteine Comptoiren item inkoop van schrijf„

Comptoir behoeftens tegens een enorme prijs, als voor

niet minder te bekomen en nog thans hoog noodzakelijk

geweest zijnde.

Onkosten Extra Ordinaire

242k:

3„

1037.

1383:13:4

Hier van kan geen andere reeden gegeven worden dan ’t

verconsumeerde op de Jongst gedane hongij visite, welke

’t voorgaande jaar geexcufeert is geweest en om dat deese

lastpost, niets ten faveure is gebragt, gelijk in A=o passato plaats

gehad heeft ten op zigte van eenige lassijhoute balken;

Fortificatie

22092:1812

51431:16.

29338:17:4

Door een minder inkoop van bouw materialen item

verkoop en inneem van die niet de ingekogte gebouwen

gekomen en ten voordeele dezer Lastreeckening gestrekt heb„

„ben als mede de afdanking van de ambagtslieden die in

huur geweest zijn, en de groote dimunitie die er gemaakt is

onder de Jnlanders welke aan deze miaken als handlaggers

gediend hebben,

Transporteere

ƒ 92992:17: ƒ114663:14:8 ƒ29338:17:46

7668.