closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport.

Timmeragie en Reparatie

weegens mindere benodigde reparaties zo alhier aan

’t hoofd Casteel als op de respective buijten Comptoiren

is deze minderheid veroorsaakt.-

'T Hospitaal

Door een grooter aantal van Jmpotente dienaaren

welke in dit gasthuijs geleegen hebben in vergelijk van

A=oa p=o is deze lastpost geklommen.

Condemnatie en confiscatie

Voornamelijk te weege gebragt door een groot aan

tal Puspecte perzoonen, welke zo in ’t quartier als

’t stadhuys gesecureert hebben moeten worden, ter

onderzoek en verlekering van dezelve.

Inkosten van 'SComp=s Leijf Eigenen

om dat dezen Jaere geen slaven voor d’E: Comp:

zijn ingekogt is de reede dezer minderheid.

Onkosten van Scomp:s Chiall: en min„

„dere vaarthuijgen

Door een grooter afschrijving van onbeq: goederen

itemt geheele vervlakken en verdere reparatie van

de Chiall: Batavias welvaaen, heeft deze lastpost

notoir moeten steijgeren.

Onkosten van Scheepen

Deese vermindering resulteert uijt de mindere

reparatie welke aan ’t schip Bleijten Leven desen

Jaere is gedaan dan in A=o p=a aan ’t schip 'T Huijter Meije.

Inlandse Zoldyen

Door dien een der schoolmeesters, door de Ceramse re

bellen vervoerd; een door dat zelve gespiuis vermoordt

en eenige andere overleeden zijn, is deze reecq: vermindert

Scheeps Zoldijen

veroorzaakt door eene mindere verstrecking van gagie

aan de Scheepelingen en belasting wegens de te min uijt

geleeverde lading van de overheden van ’t schip buijten leven,

Land Soldijen

Deze lastpost heeft noodzakelijk moeten klimmen,

niet alleen om dat de meeste dienaaren opweinige gequa„

lificeerdens na wederom in dit Jaar gelijk in Ed=o p=a derze

ver gagien hebben genoten, maar ook om dat in ’t verle„

dene Jaarren groot getal in dienst aangenomen hebben moe„

ten worden, tot versterking van dit Guaanisoen, en die

der Subalterne Comptoiren, als mede tot ’t bemannen

der hier thuijshorende vaarthuijgen, item versteaking van

t Corps aalhilleristen om tot handlangers als andersints

te dienen gelijk ook om dat eenige in gagie verhoogt zijn.

Trains en oorlogs onkosten

Door de afdanking der alhier aangenomene

boanoase hulp troupen, en vermindering der geene

dewelke in d=o p=o te Saparouc in dienst genomen

zijn is de vermindering dezer last reeckening te

weege gebragt.

Transporteere

A„o 178 2/3

12992: 17:4

16

964

2.

1767:

2004:

4:1½

925

5.

17:12

535:

1272:

17„

6543:

5:8„

1963.19

136201:

8:4

1118

ƒ261177:

8: -

64

In.

178 2/3

Meerder

Minder

A„o 178½

7668.

29330

17:4.

„14663: 14:8

105

3:8„

1069:19:8„

207

6.

—„

1559:

110

. -„

5:4„

1893.

61

10.

12

986:15:12„

1305.

4048

12

133

1.8„

1401

1:8„

7516:14:12„

9: 4„

97:

2944

980: 8:—„

7:

98627:18:12„

37573.

-„

182

13000

13:4

1:4

8 ƒ247726: 6:4 ƒ 33414: 6:8 ƒ 46865

95.

16:

9.8:

5:12.

.12: