closeTerug naar inventaris

Transcriptie

In

In

A=o 178 2/3

Meerder

A=o 178½

Minder

A=o 178/33

46865

6: 4

6:8„

P=r Transport

247726

ƒ261177.

33414

6397:15:8„

9602.

3204:17:„

Kruijs en Expeditie ongelden

12: 8.

De dimunitie hier van is hoofdzakelijk

toe te schrijven, om dat in dit Jaar niets naamwaar„

„digs bij ’t doen der expeditien op de tidoreesen en Ce=

rammers verloren en daar en tegen ten voor deele de

zer reecq: ingenomen is een groote Jonk van den

tidors rebel Noekoe veroverd in de groote hongij ex„

„peditie in ’t laatste van ’t verwekene Jaar, nevens

eenig geschut en ammonitie goederen,

De Generaele Lasten tellen

46865:

257326

1812

ƒ 264381.

2:

77.8„

39812:

13

Het minder van ’t meerder afgetrocken tot

257328:18:12„

39812.

2:—

Dan blijkt dat de generale Lasten in ’t Jongst

boekjaar van 178 2/3: meerder zijn geweest dan in ’t

voorige boekjaar 178½

ƒ 7052:18:12 Acc0

rdeert.

7052:

18:12

Aanwijsing van de Generaele winsten en Jnkomsten,

van ieder Comptoir

met de Reeden waar door dezelve ve„

meerdert en vermindert zijn

in het boekjaar

van A„o 178 2/3: bij Comparatie teegens die

van A„o 178½. als. —.

In A

winsten en Jnkomsten

125

778

A=o 1782/3

Meerder

A=o 178½

Minder

Se Amboina aan ’t hoofd Casteel.

1

ƒ 54592:8:8 ƒ 44337:

1

ƒ 10255

7

Deze meerderheid is te weege gebragt door dien

alle de ord=e winsten en inkomsten zijn geklom„

men, Exepto den verkoop uijt de negotie Backhui„

„sen;

11

Saparoua

558:1:8„

13:

544:

9:12„

—:–„

Door eene meerdere verstrecking van gagie

aan de alhier bescheidene dienaaren veroorsaakt,

Hila

2238:14

114:11:4

3:—

2124:

4„

schoon de winsten op de verstreckte soldijen

die van A„o 178½ ƒ 746:10:4: zijn te boven gegaan, zo heb„

„ben dezelve die van A=o p=o egter niet kunnen wena„

ren door de geringeren verkoop van zagou bomen

tot ƒ 142: 5: 8: als mede om dat door de Jnlandse

troubelen de hitoe Eezen van de pagt der zagou

bosschen op Poeloe tikos dezen Jaere geexcreseert

zijn geweest tot ƒ118:16.

14

7.6

Haroeko

7:

305:

228:

4„

2.

Door de meerdere verstrecking van soldijen is

deze vermeerdering ontstaan.

aricque

286:10:8„

221:

2:–„

65: 8

Hier mede is 't als eeven geleegen.

guro.

257:10:12„

241: 17:12„

15

13:

-„

En met die Comptoir is ’t mede zo gesteld;

Manipa.

194:

444:15:6

250: 10:12„

-„

Schoon de winsten op de zoldijen dezen Jacre icto

minder zijn geexecst dan A=o 178½: 7o zijn dezelve cg„

ter geklommen door dien de winsten op eene tekort

komende quantiteid van 18625: lb: Rijst door de Erf=

„genamen van den overleden resident Iacob

knop alhier in cassa betaald, dit Comptoir

ten voor deele geb=t zijn.

Teldt.

ƒ 58568:11:8 ƒ 48062:

2:12

114:11:4

10621:

:

Het minder van ’t meer der afgetrocken zijnde met„ 48062: 2:12:

114:

11: 4:

soond aan dat dit boekjaar meerder winsten en in

„komsten heeft dan ’t boekjaar van A=o 178½

10506.

8:12 Accordeert.

ƒ 10506:

8:12:

8

8:

12

12

12.