closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8:12.

12.

65

97

Banlooning van de Generaale winsten en Inkomsten op haar

zelven en de reeden waar door dezelve vermeerdert en vermindert zijn

Teweeten.

in A„o 178 8/37 bij vergelijk van A„o 178½

178 /3

in Anno

in alzo

Anno

Meerder

Minder

178½

178 2/3

andzoldijen weegens 't een vijfthiende

2589:

1:12 ƒ 5979: 6:12ƒ

8569

19:—

opgeld op ieder gulden A=o

Door een meerder verstrecking van zoldijen

zo hier aan ’t hoofd Casteel als de meeste buijten Comptoiren zijn

deese meerdere winsten te weege gebragt.

winsten op diverse uijt de Negotie Packhuijsen

2243:10:4

4340: 4:

voor Contant verkogte Coopmanschappen.

2096:13:12„

Deze groote minderheid is eenlijk toeteschrijven aan

den minderen verkoop van diverse goederen uijt

de Negotie Backhuijsen, en meerdere nadeelige„

Costen welke ten Lasten deeser reecq: zijn afgeschreeven;

winsten van Diverse uijt SComp=s kleede

winkel p=r publicque vendutie verkogte

6101: 19:12:

2:4 10297:2:8

16399:

Lijwaeden

Aan een meerdere verkoop van Lijwaden og

a=o bevoorens en de hoogere percentos op dezelve behaald

is deeze vermeerdering toe te schrijven

De generaele Jnkomsten van pagten, 's heeren

geregtigheid en Inkomsten de Loehoeneese Zagouw

5001:

1:4:

8„30199.—.4„

„35200

Bosschen

Schoon in dit afgelopen boekjaar op Wila de

inkomsten tot ƒ 261: 1: 8: vermindert zijn zo heeft

nogtans deese winst reeckening moeten vermeerde„

„ren, door dien alhier aan ’t Hoofd Casteel alle die voordee„

„lige posten voor DE Comp:e meerder hebben opgeworpen

dan in anno pretexito.

13693 :

4 ƒ50815:13:8 ƒ 2243:10:4 ƒ.

ƒ62265:

3

Geldt

2243: 10:4

Het minder van ’t meerder Gesubstrageert met 50815: 13: 8:

Dan blijkt dat de winsten en inkomsten deesen

„11449: 9:12

Accordeert.

9.:12

„1 1449.

Jare meerder hebben opgebragt dan A„o 178½

De nadeelige posten op deze reeckening afgesz: be=

ƒ 3696:11:12.

daaegen in dit boekjaar 178 2/3.

2753:10:12:

Terwijl dezelve in A:o p=o maar telden

ƒ 943: 1:—

Dus deezen Iaare meerder

Dit nadeel van de winsten afgetrocken werdende toond aan dat de winsten van dit„

ƒ10506: 8:12

„monteeren;

Jaar gelijk bevorens is gedemonsteerd die van A=o p=a Sua

Bij het voorenstaande, den staat der Provintie van Amboina, teegens het Boekjaar

van A„o 178½ geconfronteerd zijnde, zo volgt hier onder ook een vergelijk van de Lasten en win„

zoo verae als dezelve bij de Memorie van Menagie bepaald zijn; Teweeten.

De Generaale Lasten deeses Gouvernements zijn bij de

memorie van menagie d’ A=o 1755: met alle de buijten

ƒ 177342:—:—

Comptoiren bepaald op

264381:17:8

En in dit boekjaar van a=o 178 2/3 bedraegen dezelve wel

tot

ƒ87039:17:8

zo dat dezelve de bepaling te boven zijn gegaan.

De Generaele winsten en Jnkomsten dezes gouverne=

ments zijn bij even gewaagde memorie gecalcu=

66000:

op

„leert.

Transporteere

ƒ 66000:—:— ƒ 87039:17:8: