closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport

87039:17:8:

ƒ 66000:

Terwijl de winsten en Inkomsten zo van Amboi als die der

11

58568:

buijten comptoiren niet meer gerendeert hebben dan

8:

7431:

over zulx minder dan ’t daar voor bepaalde

8

De meerdere Lasten en de mindere voordeelen te samen g’addeert toonen

aan dat dit gouvernement in vergelijk van het daar voor bepaal=

van

de een veragtering heeft

ƒ94471:

6.

Dog wanneer men hier bij vergelijkt den Staat van A:o 178½: toen de meerde

Lasten en mindere Jnkomsten het bij memorie van menagie daar voor

bepaalde te boven ging

tot

16.

„97924:

Dan blijkt dat het Gouvernement van Amboina dezen Jare eene mindere

veragtering heeft dan in A=o 178½

3453:10:

Aantooning der Restanten van de

Respective Comptoiren en hoe

veel dezelve

in A„o 178 2/3 vermeerdert en vermindert zijn

Namentlijk.

Restanten In

in A=o 178 2/3

Meerdert.

in A=o 178 2/3 A=o 178½

mindert

8

4

412590.

10.

Te Amboina

ƒ414639:18:4 ƒ302049

1

2884.

11

8

Saparouco

2404:1:11:8„ 21157.

-„

Hlg

1086:15:4„

19366:11:—„ 20453: 6:4„

Haroeko

—:8„

1831: 2:—„

ƒ3031:18.8„ 14863.

1571:- 2:12„

8227: 6:—„ 9798. 8:12

Laricque

11: 8 1088:16:

11377:15:8 82466:

Noura

2:8„ 12371: 3: 8„ 1019: 1:—„

11352.

Manipa

415474:19.

4

3. 4 ƒ393159: 1:— ƒ 6596:17:—

Teldt

ƒ502037

Hhet minder van ’t meerder gesubstraheert met

6596:

393159

1:

17:

Toond aan dat dezen Iaare en vergelijk van A=o 178½

2: 4:

ƒ08878

2: 4 Accordeert - -

ƒ108878

de Restanten vermewdert zijn

tive

Aantooning waar in voortz: Restanten, zo van

’t Hoofd Casteel, als de Respec

buijten Comptoiren op zig zelfs bestaan; teweeten

Aan ’t Hoofd casteel Nieuw victoria.

149

Aan Diverse munt Specien

34873320.

ƒ115082

8:12

DuC

Diverse Debiteuren nog ten agteren staande; als.

73

De Negorij Nussanieve

4:

1105

334:

-„

80

zooija

386:

1274.

/8

4.

Mbrdijka

283:

85: /4

4:8:

Aan Diverse Coopmanschappen Provisien, Ammonitie

Equipagie, wapenkamers, diverse gereedsz: en andere goederen meer

244124:12

12 ƒ361869:14

In ’Scomp:s kleede winkel.

1439 23/320 sC=o 4750

duc

Diverse muntspecien ten bedaage van

4.

119:

7:12:

Europeaanse coopmanschappen

ƒ

16: 8:

1378:

Cormandelse

Ceijlonse Producten

1388:18:

8„

2887:10:–„

Zouratse Coopmanschappen

7637: 10: 4

In de kleene geld Casse

DuC„s 13676: 39/160:—

45132.

13.

Diverse: mintspecien

Ten Comptoire Saparoua.

12361: 18:8

2„rC„s 3746: 60

Diverse muntspecien

Provisien; Ammonitie, Equipagie, wapenka„

_=o

ƒ

11435:19:18.

mer en andere goederen meer

Aan Diverse Debiteuren, over hun agterstallige in Losgeld, dat door

67

Pi=o

243: 13:4

73: 80:—

24041: 11:

d'E Comp: voor haar verschooten is.

Ten Comptoire Hila.

655

3:

9:4.

1985:/10:-„

Aan Diverse Contanten

16:—

159.

48: /40:-„

P= Debiteuren over haar agterstallige In lasgeld

Diverse Provisien, ammonitie, Equipagie, wapenkamers

5:12

12653:

19366:11

en andere goederen meer

ƒ458048:

Transporteere

8:

12

8.