closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De.

§210:

Soldij Boeken dezes Gouvernements de A„o 1783 zijn

de soldij Boeken zyn Gecon„

fronteert.

onder ult=o Junij gesloten, en door Twee Leden uijt onse vergadering

na de ordre g'examineert en geconfronteert, waar van het Berigt is inge„

„lijfd, bij onse Resluijten van den 20: hurus, het welk dicteert dat geene

differenten zijn ontdeckt, en het saldo te quaad van het vorige jaar met ƒ581: 14:8:

aanhaaling uijt het daar van

ingekome Rappport.

bij de Nieuw Boeken behoorlijk ingenomen, mitsgaders de Debiteuren be„

„last zijnde met het sluijten der Boeken weder maar heeft belopen

ƒ586:4:8:, het welk ingediend word: dat de Afgeboekte en Afbetaalde

Soldijen, Belastingen over genot van Montheerings, gereedschap„

„pen &=a opreekening van winnende maand gelden, dit jaar monteeren

ƒ206266:1:- af wel in Nederlands geld ƒ12762:7: l: 8: dat het saldo te

quaad der overleedene, gedeserteerde en vertrokkene, en keld be=

draggd ƒ181: 3: 1: en dat bij het nazien der Inventarissen en Boedel

Reekeningen is ontwaard, de Nalatenschappen van overleede Dienaaen

uijtmaken, van den Corporaal Johan Michiel Haan van Arikshoven ƒ 28:5:6: en

van den Roerslotemaker Herman Adolf Twelmijer van Amsterdam 72: 17:6:

Dus tesamen ƒ101: 2:12:

het welk en ’s Comp:s Cassa is overgebragt:

het gebrek, voor de voldoening

van den Eijsch, aangevoerd

§ 212:

Met de betoging van het gebrek om uwe Hoog Edelens te bewegen

tot alle mogelijke reflexie op onzen:

Eijsch van Benodigheden, zullen wij Hoog

Dezelve niet verveelen, dewijl dit reeds bij onse voor jaarse 839: 74:„

79: en 144: mitsg=s hier voorwaarts §191: is aangevoerd; des wij in

ƒ2.13.

erkentenis houdende het heilzame dat uwe Hoog Edelens

en het bedoeldemelde in den

tert vermelde Rijst in erkente

nns gehouden.

hebben bedoeld met de 150: Lasten Rijst, die te Leanaten ontfangen

zijn en tot adsistentie voor de Naburige gouvernementen zouden

hebben moeten dienen, bij niet volstrekte benodigdheid, dieswegen

5214:

nedrig berigten, dat de ministers ons hebben vertoond, gemeld gaaat

terwijl men hier geluckig ge„

reedis

niet te kunnen ontbeeren; en deze Provintie door een overwagte

toerijkende Particuliere toevoer, dit jaar geluckig gered is; : terwijl en

§ 215:

„delijk eerbiedig verzoeken om Twee Hondert gedrukte Excemplaren van de onde

versoek om 200: gedrukte

Passen

de Bijlagen overgaande Pasce, waar van den in A=o 1772: gevraagde en erlangde

§ 216

insertie van den zormalen Vooradad, ten einde is, en hier laten volgen, onden met het beste overlegingeugten

Eijsch

Formeelen.

3: