closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de over

aan haling

ke van

hoekjaar

zijn

Kemor

d=e

de

2

e

notitie van het aangemaakte by

de Arthillerij

§222

§ 223:

en dat de sterkte van het Canon

a=a overgaat

§ 224

sterkte der Arthilleristen.

§ 265:

n der Militie

§ 826:

te Manaurres worden verrigt„

ƒ 227:

de zaak van den Bandanees Cos

aangeroerd.

80

127.

Martss, Coorn, per brenger dezes den Chinees Ian Koniang

Bij de Arthillerij zijn sedert Primo September Anno passato:

aangemaakt.

8. p„s tfuijt en met dies Raderen, als 4: p=s voor de 36: Donders en de

rest voor 12: en 8: Ponder Canons, en

12: d=o Raderen, instede van onbequame

volgens het onder de Bijlagen te vinden Rapport van den op=

Ligter Barend Riso: waar nevens ter g’eerde speculatie

uwer Hoog Edelens gevoegd is, de Generale sterkte

van het Canon, de Mortiers, het Ruskruijt, scherp, gereed=

„schap en &=a met een vertoog van het geplaatste Canon

ten dezen Hoofd Casteele.

En de korte sterkte vertoond, heden het getal Arthilleaisten

bestaan in 92. koppen te weeten.

1: Ordinair vuurwerker

1: Rombardier

18. Cannonniers

13: Affuijten makers en

1: Daaijer, en

58: Busschieters en Mattrosen.

terwijl een ander overgaande korte Sterkte aanduijd,

dat het guarnizoen zo hier als op de Ruijten Comptoiren

onder medio dezer Sterk is geweest 959: koppen Primo

Blan, daar onder welk 656: Inlandse kinderen.

wordende de Militairen, Arthilleristen, Pennisten„

Marines en Jnlandse Hulptroupen opgestelde tijden

onderwesen en den Eersten Teekenaar laat zig daar bij vinden,

zo veel zijn E: bezigheeden permitteeren.

De zake van den Bandas Burger Jan Iosias Cos, van

de welke onse Besluijten in dato Eersten Augustus spreeken

is reeds bij Briefje van den 18: daar aan afgehandelt—

Eijn