closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 228.

de kerk en School visite staat

weder verrigt te worden.

§ 229

uijtgezondert op Cerams binnen

dist

§230

hoewel daar reeds twee Negorijen

van Meesters zyn voorsien

§ 231:

vertooning van het kerken Cap„

taal.

en dat der Leprosen. 5232:

§ 233.

getal der ongelujkige

samentrecking uijt de Ziel be

schrijving

§234:C„

En van het kerkelijke of den Tods dienst ons overig ge„

„bleven het schuldig berigt dat na het aangeteekende ter Ret

„solutien van den 20: dezer in dit najaar door D=o Hendrik

Johan Scharf de grote kerk en school visite wederom

allerwegen staat verrigt, te worden, met uijtzondering al=

feen van Cerams binnen Cust, daar nog niet alles in ordre kan

ijn hoe wel de in submissie aangenomen: faijboboneesen

en Tanoenoeresen op hare bede, reeds met Leermeesters

voorzien, en daar, mitsgaders op meer haar naburige Dorpen„

woningen voor dezelve en scholen opgerigt zijn; aanduijdende de

Besluijten van den 30: Augustus en de daar bij ingelijfde

Korte vertoning wegens den staat der Kerken,

dat het kerken Capitaal met Rijxd=s 205: 30 7/8: toege

nomen, dus g’accresseert is tot Rijxd:s 9572: 47 7/8: waar van bij de

7673:34:¾4

Aijgd=l

Compagnie a deposito Staat. -

512.28 7/8

en Cassa

dus Aan Contanten

Rijxd=s 8186: 15/8

1386.32:

Aan diverse goederen

Rijd=s 9572:47 7/8

Met den ander als boven

der Reprosen Capitaal is meede toegenomen

met Rijxd=s 225: 42:—: en monteert tans een Somma van Rijx=

„da alders 2350: 4:—:, waar van Rijxd=s 2000:—:— bij de Comp= 3/8: rd=s

percent rente wint bij geliefte te b'ogen uijt de ter Resolutie

van den 30: Augustus ingeschreven Reekening, die ook vertoond

dat het getal dier ongeluckigen het welk te Molanen gaa

„monteert wordt, bestaat in 22: perzoonen van bij de Sexe, en

Een slaaf ter harer oppassing, zijnde de andere slaaf over„

„leeden, en Een sComp: Leijfeigen met de Lepra besmet gevon„

„den, weder derwaards gezonden.

Consterende uijt eene onder de Bijlagen gevoegde korte

Samentrecking

n van

Tammer

onkosten

Jnlands