closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§235:

van de overleede Inlanders

§ 236:

anmerkingen op de aangereekende

kosten wegens de te Banda Jngelos„

nlanders:

81

129.

Samentrecking, aan de weder onder ultimo Junij laatstlee„

„den gedane zeel Beschrijving aan dit Hoofd Casteel en

op de onderhorige Comptoiren, Ceram maar zo ver onder„

Hila en Haroeko resorteert, dat in wezen bevonden zijn 43508:

koppen, te weten.

3994: Comp:s Dienaren met hunne Vrouwen kinderen de wediwen, en

Lijfeigen derzelve

155.2: Burgers als Even

„1409: Chineesen mede zo

36399: Inlanders als boven

131: Aamen en wesen

23: Leprosen

43508:„ koppen te samen als boven:

en hier bij zij genoteert, dat sedert Primo Iulij des vergangen, tot ul=

„timo Junij deses Jaars overleden zijn.

1900: Inlandeas zo groot aes Klein.

de Correspondentie met de Naburige Gouverne=

„monten hebben wij bij voorjaarige onder § 94: en eenige

volgende afgehandelt, en wegens het Ternaatse kruijs

vlootje zal even als te dier tijd onder de Inlandse zaken

gesproken worden: dan hier diend nog gereciteerd eene

aanmerking die wij wel geperfuadeert zijn geweest te noteeren

ter Resolutie van den 8: Julij bij het in dienst neemen van een

te Banda ingeloste Jnlander, op dat hij tot de verevening

van zijn Lospenningen in staat gesteld mogte worden, ter

betalinge van dewelke hij buijten des waarlijk onvermogen„

de was: gelijk meer andere ongeluckigen de Last ter

voldoening haae Losgelden bij na even druckende moet

zijn als de verlore vrijheit wanneer ten gouvernemente

Banda, deswegen niet allerconsideratie gebruijkt, de

aanreekening der ongelden gemonderert, en op de Lospennin„

„gen

2.