closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P 237

en dat voor de twee nevensvermato

op de Ceramse sequestratie penn:

afgeboekt.

reden waar door het streng bestie

van den Overleed: Orangkal van

Latoehalat is verborgen ƒ 238:

gebleeven.

52391

en hoe den enl: Pattij zima zig het

gelede zelfs te wijle heeft.

„gen Gedongen word, waar toe het laatst ten Laste gebragte

voor genoegzaam alle de van den Cerammer aldaar inge„

lopte menschen, teimportant is; invoegen de somp:s degend

de aanreekening voor Twee tot niets te emploijere Moren

van den Rodenberg Basier en Pattij, onmogelijk op een

andere wijse schadeloos kunnende gesteld worden, wij de

Losgelden voor deze bij de tot een bedaagen van ƒ 298: 8: opre

„kening van Ceramse Sequestratie Penningen hebben

„moeten afboeken.

de Buijten gewoone

Ilandse Zaken bij onse voorjaarse, waren

te wijdlopig en best afgescheiden van de dagelijkse, des

wij de laatste uijtstelden, en tans op het aangemerkte door

uwe Hoog Edelens nopens het verborgen gebleven stran„

Bestier van den overlede orangkaij der Negorij Latoe„

palat Jacobus Johannes de Soijsch eerbiedig

andwoorden dat den gemeenen Dorpeling uijt valse voor

des aflijvigen Regents Broeder den Hoofd Radja

van Nussanive geene klagten heeft dierven te berden

brengen, nog het mits dien, eens heeft kunnen worden

om 'er voor uijt te komen, onaangezien daar toe aanleiding

genoeg gegeven is

uwe Hoog Edelens gelieven met betrecking tot

het afgedane Proces van Pattij Lima C: S: onder

anderen aan tehalen, dat het toeschijnt den zelven zig

voor heen niet zonder reeden met zijne klagten heeft

g’addaesseert, dit mogen wij niet ontkennen, maar

daar en tegen zij het ons g'oorloofd te opperen dat hij

met de zijne alle vervolgingen en moggelijkheeden in

tijds hadde kunnen voorkomen door het voldoen aan het gerequ

„reerde, het Produceeren der Emancipatie Brieven;

waar van gewaagd den Notul der Conferentie van

den

10

om hem

sluijten

den om.

gen

en van

insteed

bende

en and.