closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 250:

wiens successeur ook weder buijten

aardigen is gesteld.

ƒ 251:

het door overleiden van den orangt

vacant geraakt Regentschap van Coe„

lorvervult

§ 252:

en over Caijbobo, Camariang, Seru

rawang mitsg=s Tanoenoe ander drange„

rijen aan gesteld.

§ 253:

e geschenk goederen zijn verdeelt

83

133.

door om die zelfde reeden, de beledigde Dorpelingen te

vrede gesteld zijn, nogtans profiteert hij niet van alle de pre„

rogatieven van een oud Regent; en wij hebben ten zelven dage

weder in dit Regentschap gesteld eenen zig daar toe als wettig

opgegeven en met de getuijgenissen van verscheide Boenoirs

uijt de op de beide nieuwe Batterijen posteeren hulptroe„

„pen die hij op een slinkse wijse bekomen hadde /in onse

vergadering verschene Simon TIehumahoe dan wegens

deze van Ronoa nader berigt bekomen hebbende dat

hij van een te ver geslagt en zig op een in directe wijse den

voordragt hadde bezorgd, is denzelve na de oodmoedige bede„

der Negorij, op den 16: April weder buijten alle waardigheijt

gesteld, en na Manipa lastgegeven tot de voordragt van de best

en waardigste als orangkaij, terwijl de verkiesing voor een

meerder zerkerheit, hebben uijt gesteld tot de opkomst der

Bonoers met de Hongij Admiraals Corre Corre.

vervolgens is in de vergadering van den 18: Januarij in stede

van den overleede orangkaij van de Negorij Coelor te Loehoe

Bangsa Goron, verkoren; Pattij Moera Broeders zoon

van den Overleedene.

n dan na het besloten op de bede der Dorpsvolkeren ter

Sessien van den 17: Februarij, 18: Maart en 16: April aangesteld,

tot orangkaij van Caijbobo Mattheus Seijpattijra=

toe Pieter Radjawane /alias/ Tomatala als

Orangkaij over Camariang fornelis Ialane /alias:/

Penturij tot orangkaij, van Seruwawang en Cornelis

Pattijhoea Kannoe Ela als orangkaij van Fanoe„

noe Negorijen gelegen aan Cerams binnen Cust, en

zodanig van Hoofden ontbloot geraakt als bij die be=

„sluijten Staat aangeteekent. wordende in die van den 16:

April bij geliefte gevonden een Project, hoedanig de

geschent