closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geschenk goederen voor het Orangkaijs Feest, zijn ver=

deeld aan de Regenten van Hitoe, Honimoa, Nus„

„salaut en Haroeko welke aan de tourbeurt gelegen

hebben.

ƒ5254:

Bij onse voorjaarse bedeelden wij onder § 127: Uwe Hoog

en het Dag Register van de Ertbe

ditie van Sapatoua en Haroeko, na

ceram gact over

Edelens den goeden uijtslag van een nadere Expeditie van

„eaam van Saparoua en Haroeko, met toezegging van het

Dag Register dier fogt, en bieden tans Hoog dezelve

dat Papier onder de Bijlagen nedrig aan. vervol=

gende met het verschuldigd berigt, dat het geluk daar blijft,

§ 255:

gewenschte gevolgen van 's gouverneurs

verrigtingen op deram.

den Eersten Tekenaar zig over het gewenscht gevolg zijner ver„

rigtingen op Ceram, in het voorjaar bedeelt, verblijd en de

goede Jngezetenen daar van de aangename vrugten, sma„

„ken, het welk zijn Ete meer doet tragten de zake tot volko=

„menheit te brengen, en waar het mogelijk alles ten eene„

§ 256:

male te herstellen; het is daarom, en uijt een waare zugt

voornemen en reden dat en waarom

zijn Ed=e de Hongij Togt weder Rondscn

van zijn E: om zijne Heren en Meesters met goede diensten

Ceram & zal daen.

te veraangenamen, verzekert zijnde een meer aanmoedi=

„gende Lof deswegen niet uijt blijven zal dat in onse samen„

komst van den 20: Hujus verklaart heeft, alle eigen belang

varen ende de sastres voor Semels zorge latende, voorne=s

„mens te zijn in de aanstaande Maand October andermaal

in Perzoon met de Hongij Vloot, een Hongy en Expeditie

Togt rondsom Ceram, en is het mogelijk na Goram te onder

neemen, zonder het aan doen van Comptoiren te bepalen, of

de wijse der route te openbaren, te meer den Tidors Prins

en Rhebel Noekoe na dat in het voorgangen na jaar zijn

magt gefnuikt, en van zuijd en boven Ceram, mitsgaders

Raaakit, vernesteld is, volgens de berigten zig nu aan perams

woord kant bij de zogenaamde Cappala Hjar Gaffar ophoudt

zullende de Bekruijsingen weder ge„

reguleert worden.

§ 277:

en weder sterk wilmaken hier van geven wij dan uwe Hoog

Edelens

Favora

binnen

de vr

779

terwij

gen om

rflever

tanme

aanree

kruijs

die de H.

onder n