closeTerug naar inventaris

Transcriptie

er„

de

0=

en„

igt

en

en

1

89

135.

Edelens de verschuldigde kennisse, zo wel als dat den Gouver„

neur de Bekruijssingen der stranden even als in Annopas„

„sato onder deze Togt requleeren en weder voor de sluijkerijen

in specerijen de mogelijke voorzorge doen zal.

§ 258:

intusschen halen wij aan, de ter Resolutie van den 30. Au„

favorabele gesteldheijd ae

an Cerams

binnen Cust onder haroeko.

„gustus genoteerde goede gesteldheid aan Cerams binnen Cust

onder het resort van taroeke, om gelegendheid te hebben ter be=

„deling, dat ten zelven dage die volkeren op hare bede, als ontbloot

ƒ 259.

de volkeren van daar, van de Hon„

gy g'excuseert

van vaartuijgen en gedurig bezig met het herbouwen der

Negorijen, dit jaar van het bijwonen de Hongg Togt

§ 260:

zijn g'excuseert. terwijl des Gouverneurs bestellingen ten op

terwijl ook 's Gouverneurs bestelle„

gen cmtrent de Alphoeren, goede vrugten

ifleveren

zigte der Ceramse Berg Alphoeren mede van gevolg zijn,

dat successief van hare Hoofden en minderen, niet alleen

uijt, maar ook aan dit Casteel opkomen, bezorgende zijn

datse weder vrij vergenoegd en blijde vertrecken.

§261

Na dat ten opzigte der Onkosten van het thuijs gezonde Per„

Aanmerkingen over de ontfange

aanreekening, wegens het Ternaatse

naatse Kruijsvlootje of ses Batjangse zo genaamde Corre

kruijsvlootse

foaren, Conform bedeelde bij voorjaarse onder § 125: hadden

gehandelt, is ons van daar deswegen ten laste gebragte een en„

„dame Somma van ƒ 12515: 5:8: het vierde gedeelte van het wel„

„ke de gantsche Ambonse Hongij en Expeditie vlootnet

gekost heeft, maar wij hebben daar over in vergadering

van den Eersten Augustus breedvoerige aanmerkingen gemaakt,

5262:

dezelve de Ternaatsche Ministers mede gedeeld, en beeveerd dat

tie de ministers medegedeelt zijn

het Hoofd van gerepte vlootje heeft opgebragt Schreuwende

en insolente ongelden, daar onder vrij gaote ongequalificeerde

spendatien, mitsgaders ons inmiddens verpligt g’agt in de

zorge voor 'S Meesters jnterest, het aangerekende, zodanig net

te moeten accepteeren, om teffens Uwe Hoog Edelens regtma„

§263:

„tig ongenoegen te ontwijken, invoegen het zelve weder terug

der nevenstaande te rug reekening

gerekend, en daar bij verzoek gedaan is, die Last ten opzigte

van