closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

ligt

van

Zen

4

n

nit

zo

ld ins

tato tot

omen

Summa.

rium.

1155.

56:

1211.

N=o 137.

Sum Egte

en

Egte

Nagul

Note Bomen

1

talf

Ion

Sum

vrugt

Walfwas

Jon„

„ma

Vaugtdaar

daagende

ricum

wassene

ge

marium

„gende

„ge

jene

807

1211:

165

239

386066:

391922:

P=r Transport

177:

5679:

Na het aangeteekende bij Resolutie van

den 18: Maart te Haroeko als boven

295:

verbaand.

Te Hila Conform Rapport bij Resolu„

39800:

tie van den 6: Maij

In de Nagul Districten onder dit Hoofd:

Casteel na de aanteekeningen bij Resi„

845

32545 33390:

lutie van den 11: Junij

Op de Eijlanden Saharoua en Nussa=

faut, volgens Notitie ter Resolutie

793416: 793416.

van den 1: Augustus

blijkens dit laatst, besluijt mitsga„

En

daas Rapport daar bij ingelijft onder

25860. 25860

Hila

Onder Haroeko, vede Resolutie van

den 30: Augustus

50873 50873

3

1211:

128860: 1335556: 165

807:

Somma.

239

6524:

177

van

§

363:

van vreemde Natien is gemtijsting

Vreemde Natien heeft marhier, ma

te Banda of Ternaten, van waar jongst Schrijvens is out„

fangen eenignnader Berigt maar daar en tegen heeft eerst

5266

Berigt van een Swaare Brandte

Banda

gemelde Gouvernement weder een droevige ramp ge=

„troffen, een sware Baand waar door Een en Dertig

schone Huijsen in de Asche gelegd en een beklage„

„lijke schade van 78640: Rijxdaaldeas daar gebragt

is.

Ten behoeve van de

§26

Particuliere vaart en Handel, en de

verzoek om gelijke grinsten als in

A=o verganger voor den Part: vaarten

Handel.

Provintie, bidden wij om een gelijke gunst als en Anno

§268:

Vergangen van uwe Hoog Edelens; ter wins g'eerde kennisse

die met het nevens vermelde getal

vaartuijgen gedreeven wordt.

diend dat de hier thuijshorende vaartuijgen bestaan is

J: Twee Maste Chaloupen

1: Chaloup met Een Mast

3: Patjallings

24: Chiampangs en

2: opgeboeijde orembaijen, waar van het gewoon

Jaar: