closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Iaarlijks Rapport onder de Bijlagen, en ook voor Neder„

„land afgaat, op dat bij geliefte kan worden gezien welke

Togten daar mede gedaan, en wat goederen In en uijtge=

„voerd zijn sedert Primo September des gepasseerden tot ult=o

§269.

Augustus dezes jaars. aanduijdende een ander Lijste, daar aan

de Lijst welke, van andere plaatsen

hier aangeweest zijn gaat over

gehegt, welke koopmanschappen binnen evengemelde tijd

met Negen vaartuijgen van „e naburige Gouvernementen

en Java hier aangebragt, en weder derwaards vervoert

zijn, en daar mede dit Hoofdeel afgedaan hebbende, avanceren

wij tot de

§ 270:

geringe zaken belangende de

naaren worden gepasseert

de Dienaren, dog onnoodzakelijk agtende uwe

Hoog Edelens met het ontslag van eenige wein=

„ge gemeene Inlanders het afboeken der gedaaste en dier„

gelijke te verveelen, refereeren wij ons ook eerbiedig om„

§ 271:

en omtrent de verbeterde en aangenomen

gerefereert aan het Adte Boek

taend de sedert Primo September Anno Passato tot

ultimo Augustus laatstleeden, na de ordre verbeterde en

in dienst genomen, aan het onder de Bijlagen gevoegd ikcte

5277

Boekje, terwijl sedert dat het recruteren staakten, maar se„

dog het getal der laatste genoteert

„ven personen als soldaten hebben aangenomen, insteede

van overlede en gedaaste: hebbende de gantsche noodzake„

„lijke werving sedert even gemelde tijd bestaan in

40: soldaten daar van 17 onder een Conditioneel verband,

en Een Tamboer.

V: Affuijtmaker

6: Busschieters bij de Aathillerij

6: Mattaosen

1: Battaoon Pasmaker

1: Roerslotemaker

2: Huijs Timmerlieden en

3: Jnlandse Leermeesters

en

Tee ass

houder

„gague

ftvoo

die van

oorde„

vorgen