closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met een favorabel ivordtaijt

Jarige dienst bij de Arthillerij alhier, tot Lieutenant der

Althillerij te mogen, optreeden.

Een van den Boekhouder en Secretaris van Iustitie en Land

draad Elias Mazel, om bij vacature van het secretari=

„aat van Politie, daar mede, dan wel met een ander op en

vallende onderkoopmans dienst gebenificeert te worden,

Een van den Boekhouder en p=l Eerst gesore Clercq van Boli„

tie Johannes Clarisse, om bij open valling der diensten van

winkelier en Cassier, of de Residentien Bouro of Manipa

daar mede goedertierend ten goede te worden bedagt,

Een van den Boekhouder en Negotie overdaager Ian Bruijns,

om als de dienst van winkelier vacantraakt, met dezelve

begunstigd te worden. en

Een van den Boekhouder Cornelis Hendrik van Capille

waar bij de Bouros Residentie bij vacature, dan wel

een andere dienst word gebeden:

alle deze Perzonen meriteeren een goed getuijgen is, des

wij die van dezelve geven en uwe Hoog Edelens bidden

den inhoud haren supplicquen met mede dogen te beschou„

„wen, Hoog dezelve tefens nedrig herinnerende onse in„

ter Cessie voor de andere oodmoedige supplianten bij voorjaar

„se. en wij presenteeren nog Uwe Hoog Edelens een smeet

Schrijff van den jongeling Jacobus Iohannes Bruijn

van Amboina om als Assistent in den dienst aangenomen

te worden, hij heeft hier vier Iaren ten Negotie Comptor

re zonder gagie of kostgeld dienst gedaan, en genoegen

gegeven, des w: zijn verkoek uwe Hoog Edelens moeten

aanbeveelen dewijl men het zelve hier niet heeft mogen

verhooren mits het getal Pennisten Compleet, en ver„

boden, is daar boven te treeden.

Onder.

keden„

getal der