closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

1 de

Depeche van het schip

ruropa

Dat hier gevisteerd

En vervolgens met mas.

„houten beladen is

3.

reeze naar Culon, die uwer Hoog Edelheden reeds zal weezen

gebleken bij des ondergetekenden Gouverneurs aparten brief van

den 23 Februari laastleden en de daar nevens overgezonden Ver„

„klaaring van de Capiteins ter Zee Abo en Winterheim, ons 's

daags daar aan het besluit hebbende doen nemen om dien bodem

naar Batavia te laaten wederkeeren; gelijk hij tans naar der„

„waarts vertrekt: zoo bedienen wij ons van deeze gelegenheid

om op uwer Hoog Edelheden zeer gerespecteerde brieven van den

10. Iuni, 12 Iuli 2 Augustus 17 en 27. september mitsgaders. 1 Oc„

„tober laastleden onderdaanigst te verantwoorden, en teffens

verslag te doen van hetgene hier voorgevallen of in den dienst

van de Maatschappije verrigt is sedert de afzending onder Advie

„sen van den 2. Maart 1782, in zoo verre wij dat niet bereeds

gedaan hebben bij onze voorige brieven

2. Wat Schepen en Vaartuijgen

en in de eerste plaatze het schip Europa belangt, waar van

straks gesproken is, wij hebben dien bodem na zijn retour uit

de straat sincapoera, werwaarts wij hem volgens onze secreete

Resolutie van den 24. December geexpedieerd hadden, om op de En„

„gelsche schipen te kruissen die van China verwagt wierden, weder

exaet laaten visiteeren door onzen Equipage-opzig ter Telgerhuis

en Baas der scheepstimmerlieden schol dewijl ons in den

nevens gemelden verklaaring ontvangenen brief van de Capi„

„tems Abo en Winterheim was te vooren gekomen eene

presumtie, dat de lastpoort van dat schip, geopend zijnde,

niet weder behoorlijk digt gemaakt zoude kunnen worden;

dan op hun berigt, dat zulks wel geschieden, en het schip

naar uiterlijk aanzien eenige masthouten naar Batavia

vervoeren