closeTerug naar inventaris

Transcriptie

was zulks ver„

„traagd heeft.

Een Zwaartouw voor

dit schip ingekogt

Verplaatzing van

dies opperchirurgijn voor

een tijd

kosten van eenige

Medicamenten

vervoeren kon hetzelve daar mede doen beladen, na dat hij van een

nieuw anker spil voorzien en aan dies vissing ook de mondige repara„

„tie gedaan was. De op Formosa gekapte masthouten en

pieren eerst op den 13 deezer hier geleverd zijnde, heeft men over

„zulks niet voor den 16. een begin kunnen maaken met de inschee„

„ping, zoo van die, als van de andere hier gelegen hebbende rond„

„houten, mitsgaders van de voor Batavia ingekogte balken, plan„

„ken enz. Wij vertrouwen dat dit, enn de gewoonlyke inconvenienten

hier ter plaatze omtrent het belaaden van schepen, te meermaalen

aan uwe Hoog-Edelheden vertoond, gunstiglijk in aanmerking

genomen zullen worden, om ons te verschoonen wegens de laate depe„

„che van het gemelde schip

§, 3. Ten dienste van denzelven bodem is van Particulie„

„ren, blijkens onze Resolutie van den 6 November, voor 300.—. rds.

ingekogt een Europisch Zwaar touw van 20. —. duin, lang 95.— vaam

dewijl van zijne vijff ankertouwen een nieuw vijger van 21—. of

22. duim heeft moeten geligt, en aan het Fransche Konings

fregat la Pourvoijeuse afgegeven worden, zoo als wij nader onder het

hoofddeel van Vreemde Natien melden zullen.

§ 4 Bij gelegenheid dat het meergemeld schip Europa

naar de straat Sincapoera stondt te vertrekken hebben wy op het

verzoek van den schipper Lucas Aemrs, om van een bekwaamen

opperchirurgijn, dan den op dat schip bescheidenen Johannes

Aalbers, voorzien te worden, den opperchirurgijn Jan Godlieb

Teijdel daar op geplaatst, eenlijk voor zoo lang de kruistogt duu

„de, en den anderen op de bark de Geertruijda Susanna die

mede gezonden wierdt, laaten overgaan blijkens onse Resolutie van

den 27 December, mitsgaders na hunne te rugkomste aangemel„

„den