closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook spik van Siac

dingding

En Europisch vleest

Wanneer op te lading

van Europa gedipmeerd

is.

Hoe het zout berekend

„tresse en Lime van de stad, hebben wij eene bij examinatie bekwaam

bevonden schoep-boot ingekogt voor de somme van 300. . ris. volgens

onze Resol: van den 9 Augs.

§ 12 Gebrek aan Vaderlandsche gezouten spek en vluesch heeft

ons ter sessie van den 14 Angs. doen besluiten, om al het gezouten spek„

dat van Siac wierdt aangebragt, in te koopen tot den prijs van 12:— 21.

voor het pikel van 125 —. lb, om aan Comps. vaartuigen verstrekt

te worden .. Maar dewijl men er niet genoeg van bekomen kon

en met het schip Europa niet meer dan agt vaten Vaderlandsch

vleesch ontvangen was hebben wij niet alleen dertien pikols Iavasche ding„

„ding of gedroogde buffels vleesch. voor ren 9. —. het pikol ingekogt,

en met den Chinees Jan somko gecontracteerd, dat hij telkens naar

benoodigdheed leveren zoude Mallaccasche dingding tot den prijs van

zes stuivers voor het pond, maar ons ook sedert bediend van de ons voor„

„gekomen gelegenheid om 300 —. lb Europisch vleesch op te doen tegen agt

stuivers het pond, blijkens onze Resolutien van den 29 November en

24 Ianuari laastleden

§ 13 op de Bevinding der uitgelevende Bataviasche Laa„

„ding van het schip Europa is naar de Ordres en Reglementen dien

aangaande gedisponeerd bij onze Resol: van den 24 December; waar uit

wij bij deezen eenlijk aanhaalen dat, ofschoon ons bij een overgelegd Extract

uit het door den opperstuurman van dien bodem gehouden Los-en

Laadboek consteerde, dat van de ingeladen tien lasten zouts /welker

gewigt bij de Factuur net is bekend gesteld 4000. —. lb. voor elk: last ont„

vangen waren, wij nog tans geoordeeld hebben aan dit bewijs zoo

„veel geloofs niet te kunnen gaven om iit kragte van hetzelve den

inhoud van een last van dat ziet nu anders te berekenen, als men

dien bevoorens altijd bij de Factuuren hadt berekend gevonden, maar

dat