closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9.

Bevinding van de

voor Ceiton ontvangen

specerijen

Wat daar van

aangehouden

of verzonden is met

eenige nagelen van hier

Bedongen vragt

inz:

Nagelen in baalen

kon men net weg„

„krygen

Nog ook men dan 68.

kayen met dezelve

dat men zig naar de voorige bereekening regtende, voor het last niet

minder kon wellen dan 4350: —. lb en overzulks besloten de Reke„

„ning der scheeps-overheden te belasten voor de 1299. —. v. die zij vol„

„gens deeze berekening te kort kwamen

14 De Bevinding van de specerijen, met de oorlogt- sche„

„pen de Dolphijn en t' Hof ter Linden, mitsgaders de goerab de snel„

„heid, voor Ceilon aangebragt, en hier uit geleverd, is geinsereerd bij onze

Resolutie van den 14 deezer

§ 15 Ter sessie van den 24. Februarij hebben wij, vermits de

afkeuring van het schip Europa tot de reize naar Ceilon, besloten van de

gemelde voor dat Gouvernement ontvangen specerijen de nagelen

in 118 baalen ter verzendinge derwaarts bij voorkomende gelegenheid

of tot den verkoop aan te houden, dog de tien soekels foeli, benevens 6883.—:

't nagelen uit den voorraad alhier, die in agt en zestig kassen waren,

met eene Diensche kits naar Tranquebar te zenden aan Comps. Agent

den onderkoopman Pieter willem Geeke, onder toelegging aan den

Nachoda van dat vaartuijg van zeven res. voor vragt van ieder soe„

„kel en kas, dewijl hijze voor minder niet wilde medeneemen.

De overige voorwaarden staan genoteerd bij onze Resolutie van den 28.

Februari, en vande met hem gesloten Conventie dientwegen wordt Uwer

Hoog Edelheden heer nevens een grot aangeboden 's mans onwilligheid, om

de nagelen anders als in kassen te accepteeren, is de oorzaak geweest

dat wij de nagelen uit onzen voorraad in plaatze van de eerst gemelde

dan wij zouden voor deeze ook schielijk

partij hebben moeten afzenden:

kassen hebben laaten maaken, hadt hij niet verklaard geene bergplaats ove„

„rig te hebben, om meer als de voorschreeven agt en zestig zagen en tien

Op den 9. uuyus is de gemelde

soekels te kunnen overvoeren.

kits van hier vertrokken, en de ondergetekende Gouverneur heeft

den