closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8

15000.

16

20

Dankzegging voor

de qualificatie dien

aangaande

Remarque wegens

den eisch van arrak voor

32

anno 17 9/3

verkoop

Vrgens onze Pesoclutie van den 28 October,

remen klein formaat papier voor ues 25:—. ieder reem, zoo tot

het stempelen van Zegels op halve vellen, als voor de schrijfcomp„

„toiren, en

amp; staafijzer voor rds 15. 28 —. het pikol van 125:—. k:

volgens onze Resolutie van den 24: Ianuari

ps guinees gemeen gebleekt voor res 8: 24: en

guinees gemeen ruw voor res 8: 7: ieder

Behalven eenige andere dingen van minder belang, die wy hoogs

rook

„noodig hadden in de huishouding, en overzulks, duur betaalen moesten

zonder nogtans op eene toereikende wijze te kunnen worden ge„

rifd

Wij flatteeren ons dat al deeze inkoop door Uwe Hoog Edel„

„heden gunstiglijk zal worden gepasseerd; terwijl wij uwer Hoog

Edelheeden onderdaanigst bedanken voor de daar toe gegeven qua„

„lificatie bij geagte missive van den 10. Iuni § 22., en afzen

„ding van eenige leggers arrak boven onzen Eisch voor 178 2/3 gedateerd

29. Ianuarij 1782, waar bij wy niet meer dan 30.—. leggers hebben

durven stellen, dewijl wij toen niet westen wat op onze secreete Resi„

„lutie van den 25 Augs. 1781 zoude worden voldaan

19 op den Verkoop van koopmanschappen in het

boekjaar 172½ ten: bedragen inkoops van ƒ 18901.14. heeft de Com„

„pagnie geprofiteerd ƒ 10141. 17. op 53¾. percent door elkanderen

buiten de winst van ƒ 6370. 19: 8. op de vertierde spe„

„cerijen, kostende volgens de aanrekening ƒ 563: 18: 8; dan

wel in’t geheel ƒ 35978.9.—. of 84¾. percent; gelijk dat

in het breede gedemonstieerd wordt bij het volgende

Verslag