closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2.8

over

19.

voorjaarige Latten en ongelden zijn veragterd

’t aangereekende van d’ Hoofdplaatze wegens ’t vertimmer„

„de en verstrekte aan d’ hier t huijshoorende bark de Geer„

483

14

„huijda susanna

waar van decorteere, als

over 2 ps.- Metaale onbekwaame Canons kosten aan oud

ƒ 167: 7:—

koper en Metaal

’t afgegevene aan de Baasen van de vernietigde

62. 12.8.

229

goederen

19 8

253.

De Debiteuren zijn

437.

De Burgerije deezer stede

De Cuditeuren zijn

ƒ 1185.41

'T verongelukte Portugeeschen schip gen:t S. George

30.. 12

Rekening van Aparente winsten

23153. 3

8

Prijs van ’t Engelsch schip gent. La Betzij

8

3940.

Den Armenier Johan Iohn

526.

Casrof Petrus

ƒ 28835:15:—

Train en oorlogs onkosten zijn apart op ’t Comptoir Ge„

ƒ 210422.

neraal vereffent, en bedragen door den anderen.

Malacca den 10. December A:o 1782. /was getekend:/

H. J. Waderhold

§ 20 De hooge prijs, waar voor het tin jongst op Macas

Tin is op een goeden

verkogt is, naamelijk van 20. —. tot 25. —. thail voor het pikol

prijs, dog hier wenig

in voorraad

geeft ons hoope van hetzelve in dit jaar met geen minder ad„

„vans, dan in het voorige, te zullen kunnen debiteeren, al had„

„den wij 1000000 lb van zulk soort in voorraad als van Rom„

„bouw en Pera komt; dog wij hebben tot ons leetweezen niet meer

aan handen dan 14817. —. lb.

§ 21 Geconsidereerd zijnde, dat de geoene Kadjang, met

zoude

waarom men de kadjaa

het schip Europa aangebragt, als te oud en Htoftig, niet lang

van de hand wil zetten.

kmnnen

15

9.

8.