closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jeringe inzaam van

ten

12121¼

93305 /8

12141

Twee vaartuigen

naar Cera gezonden

ten afhaal van dat

mineraal

Dog te rug gekomen

zonder het zelve

Refert tot de secreete

Adviesen dientwegen

kunnen bewaard worden hebben wij (behalven het gene uwer Hoog

„Edelheden bij des ondergetekenden Gouverneurs aparten brief van den 23.

Februarij 8: zal weezen voorgekomen:/ ter onzer Sessie van den 18. De„

„tember besloten al wat men er meer van hadt dan tot de verstrek„

„ting in een jaar nodig was, te verkoopen voor den hoogsten prijs, die

bedongen kon worden, dog niet beneden de 85. - rs. voorde koijang

van 5000.—. 1.

§ 22 Wat de Producten aangaat, ot egenlijk vn

Inzaam van Tin deeze heeft in het boekjaar 178½ bestaan

in eene geringe quantiteit van 1175.68. 1/8 lb.. naamelijk

H Rombouws

beraas, en

Oedjong salangs

dat over het geheel 421649 7/8 lb minder is, dan in het voorige

jaar dewijl het met de leverancie uit het Rombouwsche district on„

„danks alle de door ons aangewende middelen niet wel opneemen

en wij van Pera sedert dat Comps. Fort door den lathartigen Bar

„tholomeus Meijer aan de Engelschen is overgegeeven niet meer gekre„

„gen hebben, dan 3466 57/8 lb.

§ 23 Ten onzer sessie van den 6 en 24. Ianuari laast„

„leden, alzoo wij eerder met geene genoegzaame gerustheid Comps

vaartuigen naar Pera expedieeren mogten, is besloten de sloep de

Johanna en pantjallang de Philippene met 10000.—. ps spaansche

reaalen tot den inkoop van tin derwaarts te zenden; dan deeze

vaartuigen zijn op den 22 Februari te rug gekeerd met tijding,

dat de koning het tin tot geen minderen prijs aan de Compagnie

wilde afstaan, dan 34.—.- spaansche reaalen voor de baar van 375.

4, gelijk zulks uwer Hoog Edelheden omstandig blijken zal bij onze

Resolutie van den 28 diermaand. Wij hebben daar op eenige dagen

laater