closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook ten aanzien van

Riouw

21.

Smelspannen ontvangen

Remarque wegens de

verzonden Tagoe

Rendement der

Domeinen

21

laater; of den 14. deezer zoodanig nader besluit genomen als

uwer Hoog-Edelheden ter kennisse gebragt wordt bij onze secreete

Adviesen van heden

§ 24 Bij dezelven is ook gemeld de nadere informatie die

uwe Hoog-Edelheden van ons gevorderd en wij bekomen hebben

nopens den smokkelhandel in tin op Suouw

§ 25 Terwijl wij Uwer Hoog Edelheden zeer nedrig bedanken voor de

met het schip Europa ons toegezonden agt ps. smeltpannen.

26 De sagoe is bij den Eisch voor het jaar 1782. geexcuseerd,

indien zij niet bereeds ingekogt was; dan de in dat jaar overgezon„

„den 20000 —. 1 waren al ingekogt en moesten derhalven overgezon„

„den worden. Wij bidden Uwer Hoog-Edelheden om vergee„

„ving, dat wij daar van niet zoo wel bij onze Adviesen, als bij

onze Resolutie van den 22 November 1781, gewag gemaakt hebben:

sedert is van dit articul geen inkoop meer gedaan

27 Bij publique opveiling van Comps Domeinen voor

het loopende jaar 1783 hebben dezelven gerendeerd res 76380.-., of

over ’t geheel res. 29745—. meerder, dan voor het jaar 1782., gelyk

word aangetoond

dat hier onder post tot post destinet

int

Hoe veel

t Renderin

00

1783.

meer of minder

1782.

De pagt van het Ankerasie- en Passagie geld

210 as

1420

1630.rs

us

der Portugeesche schepen.

10

10

De stads Herberg.

485.

65.

550

De winkeliers pagt

540.„

100.

440„

De Arak.

’t Hoofdgeld van de Chineeschen snaattrik

1320.

1720.

400.

van het verleende remier /

2200

40

2160

De Zee en Hivrer- vesch

150.

150

tijken van Maaten en Gewigten

25

25

De Haanevegterij

160.

4 50

610.

’t slagten van het Beestraal

21

res 7152

260

Transporteere ris